VII-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija „Ugdymas ir švietimas: įvairovės vertė“

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos ir Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto organizuojama VII-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija „Ugdymas ir švietimas: įvairovės vertė“

Skiriama Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos 25-osioms įkūrimo metinėms.

2023 m. spalio 12 – 13 d., A. Mickevičiaus g. 37, 44244 Kaunas, Aula – 202 a.

Kontaktiniai asmenys:

Prof. dr. Liudmila Rupšienė,
el. p. [email protected]

Prof. dr. Jolita Horbačauskienė,
el. p. [email protected]

Dr. Milda Ratkevičienė,
el. p. [email protected]

XXI amžiuje daugelis socialinės ir kultūrinės įvairovės formų vis labiau pripažįstamos ir įtraukiamos į švietimo ir ugdymo praktiką, įskaitant tiek ugdymo turinį, tiek ir pačius edukacijos tyrimus. Nors tai sudėtinga ir daug diskusijų sukelianti tema, visgi kartu tai ir pokyčių visuomenėje varomoji jėga. Šiuolaikinio ugdymo ir švietimo kontekste įvairovė dažnai apima, tačiau neapsiriboja, tokiais klausimai, kaip etniškumas, negalia, lytis ir seksualumas, amžius, religija, kalba, geografija (vieta), kultūra. Visos šios egzistuojančios įvairovės formos turi neginčytiną poveikį mokymo programoms, pedagoginėms strategijoms, lyderystei, švietimo kultūrai ir kt. Iš esmės visa švietimo sistema yra sukurta įvairovės pagrindu: pradedant skirtingomis mokymo teorijomis ir požiūriais, skirtais ugdymo ir vertinimo modeliams analizuoti, taikyti ir realizuoti, baigiant švietimo tyrimų metodų ir metodikų įvairove; žvelgiant į švietimą ir ugdymą nuo ikimokyklinio, pradinio ugdymo iki pat aukštojo mokslo. Įvairovė vienu metu sukuria įtampą, tačiau ir meta iššūkį sukurti teigiamą perspektyvą, t. y., išnaudoti įvairovės mums sukuriamą potencialą. Todėl ugdymo ir švietimo tyrėjai, praktikai ir politikai vis dažniau susiduria su klausimais: kokia įvairovės įtaka ugdymo ir švietimo procesams; su kokiais iššūkiais, susijusiais su įvairove, susiduriama švietimo ir ugdymo praktikoje ir tyrimuose; kaip edukaciniai tyrimai gali padėti išspręsti iššūkius, kylančius dėl didėjančios įvairovės ir jos formų, koks šių tyrimų poreikis ir vaidmuo; kokie vaidmenys tenka praktikams, mokslininkams ir politikams šiose procesuose?

Pirmoji konferencijos diena (spalio 12 d.) skirta plenariniams pranešimams, mokslinėms diskusijoms ir kitoms bendroms veikloms.  Darbas vyks kontaktiniu būdu Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete (A. Mickevičiaus g. 37, 44244 Kaunas, Aula – 202 a.).

Antroji konferencijos diena (spalio 13 d.) skirta darbui sekcijose; sekcijų darbas planuojamas dvejose sekcijose po 1,5 val.; jose bus pristatomi žodiniai bei stendiniai pranešimai, vyks diskusijos. Planuojamos sekcijos:

 • Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklas
 • Bendrojo ugdymo tinklas
 • Edukacijos tyrėjų emeritų tinklas
 • Ikimokyklinio ugdymo tinklas
 • IKT ir edukacijos tinklas
 • Įtraukiojo ugdymo tinklas
 • Meninio ugdymo tinklas
 • Mokymosi visą gyvenimą tinklas
 • Pedagogų rengimo ir profesinio tobulėjimo tinklas
 • Pradinio ugdymo tinklas
 • Projektinės veiklos ir strateginių partnerysčių tinklas
 • Socialinio ugdymo tinklas
 • Sporto edukacijos tinklas
 • Sveikatos ir gerovės tinklas
 • Švietimo vadybos ir lyderystės tinklas
 • Tyrimų metodologijos tinklas
 • Ugdymo filosofijos ir politikos tinklas
 • Ugdymo ir švietimo istorijos
 • Tarptinklinė sekcija

Darbas visose sekcijose planuojamas „gyvai“ Kauno technologijos universitete, išskyrus tarptinklines sekcijas, į kurias galima bus jungtis nuotoliniu būdu. Tikslios darbo sekcijose vietos ir prisijungimo prie nuotolinės sekcijos informacija bus įrašytos galutinėje konferencijos programoje.

Užsiregistruoti dalyvauti konferencijoje su pranešimu ir reikalui esant koreguoti pranešimo pavadinimą galima iki 2023 m. rugsėjo mėn. 25 d. Konferencijos dalyviams be pranešimo registruotis galima iki 2023 m. spalio mėn. 8 d. Registracija vykdoma jau dabar sekant šią nuorodą:

Konferencijos programa

Spalio 12 d.

Pirmoji konferencijos diena (spalio 12 d.) skirta plenariniams pranešimams, mokslinėms diskusijoms ir kitoms bendroms veikloms.  Darbas vyks Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete (A. Mickevičiaus g. 37, 44244 Kaunas, Aula – 202 a.).

Kauno technologijos universitetas (A. Mickevičiaus g. 37, 44244 Kaunas, Aula – 202 a.)
09.00-10.00 Konferencijos dalyvių registracija
 I-oji sesija
10.00-11:00 Konferencijos įžanga
11:00-11.30 Prof. dr. Marit Honerød Hoveid, Europos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė
11.30-12.00 Prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė, pirmoji LETA prezidentė,  prof. dr. Liudmila Rupšienė, LETA prezidentė
12.30-12.40 Jubiliejinė bendra LETA narių nuotrauka
12.40-13.30 Pietų pertrauka
 II-oji sesija
13.30-14.00 Prof. dr. Audra Skukauskaitė, Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorė
14.00-14.30 Prof. dr. Jonas Ruškus, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius
14.30-15.00 Prof. dr. Arūnas Emeljanovas, Lietuvos sporto universiteto profesorius
15.00-15.30 Kavos pertrauka
 III-oji sesija
15.30-16.00 Dr. Rūta Petkutė, Kauno technologijos universiteto mokso darbuotoja
16.00-17.00 Panelinė diskusija su prof. dr. Merit Honerod Hoveid, prof. habil. dr. Palmira Jucevičiene, prof. dr. Liudmila Rupšienė, prof. dr. Audra Skukauskaite, prof. dr. Jonu Ruškum, prof. dr. Arūnu Emeljanovu, dr. Rūta Petkute, doc. dr. Ainium Lašu
Šventinis pobūvis
17:00-18.00 Jubiliejinis šventinis tortas, kitos vaišės, fotosesija, neformalus bendravimas ir diskusijos
Spalio 13 d.

Antroji konferencijos diena (spalio 13 d.) skirta darbui sekcijose. Sekcijų darbas planuojamas dvejose sesijose po 1,5 val.; jose bus pristatomi žodiniai bei stendiniai pranešimai, vyks diskusijos. Planuojamos sekcijos:

 • Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklo sekcija,
 • Bendrojo ugdymo tinklo sekcija,
 • Edukacijos tyrėjų emeritų tinklo sekcija,
 • Ikimokyklinio ugdymo tinklo sekcija,
 • IKT ir edukacijos tinklo sekcija,
 • Įtraukiojo ugdymo tinklo sekcija,
 • Meninio ugdymo tinklo sekcija,
 • Mokymosi visą gyvenimą tinklo sekcija,
 • Pedagogų rengimo ir profesinio tobulėjimo tinklo sekcija,
 • Pradinio ugdymo tinklo sekcija,
 • Socialinio ugdymo tinklo sekcija,
 • Sporto edukacijos tinklo sekcija,
 • Sveikatos ir gerovės tinklo sekcija,
 • Švietimo vadybos ir lyderystės tinklo sekcija,
 • Tyrimų metodologijos tinklo sekcija,
 • Ugdymo filosofijos ir politikos tinklo sekcija,
 • Ugdymo ir švietimo istorijos tinklo sekcija,
 • Tarptinklinės sekcijos.

Darbas visose sekcijose planuojamas „gyvai“ Kauno technologijos universitete, išskyrus tarptinklines sekcijas, į kurias galima bus jungtis nuotoliniu būdu. Tikslios darbo sekcijose vietos ir prisijungimo prie nuotolinės sekcijos informacija bus įrašytos galutinėje konferencijos programoje.

I-oji pranešimų sekcijose sesija
09:00-10.30 Pranešimai sekcijose
10.30-10.45 Kavos pertrauka
II- oji pranešimų sekcijose sesija
10.45-12.15 Pranešimai sekcijose
12.15-12.40 Kavos pertrauka
Baigiamieji susitikimai
12.40-13.10 Tinklų susirinkimai
13.10-13.25 Pertrauka
13.25-14.00 Konferencijos apibendrinimas ir užbaigimas

Konferencijos mokestis

Konferencijos mokestis registruojantis iki rugsėjo 25 dienos:
LETA nariams: NE nariams:
 • dalyvaujant tik I-ą konferencijos dieną – 30 eurų
 • dalyvaujant tik II-ą konferencijos dieną – 20 eurų
 • dalyvaujant abi konferencijos dienas – 50 eurų

 • dalyvaujant tik I-ą konferencijos dieną – 40 eurų
 • dalyvaujant tik II-ą konferencijos dieną – 30 eurų
 • dalyvaujant abi konferencijos dienas – 70 eurų

Studentams (I-osios ir II-osios pakopos):
 • dalyvaujant tik I-ą konferencijos dieną – 20 eurų
 • dalyvaujant tik II-ą konferencijos dieną – 15 eurų
 • dalyvaujant abi konferencijos dienas – 35 eurų
Konferencijos mokestis registruojantis nuo rugsėjo 25 dienos iki spalio 8 dienos:
LETA nariams: NE nariams:
 • dalyvaujant tik I-ą konferencijos dieną – 40 eurų
 • dalyvaujant tik II-ą konferencijos dieną – 30 eurų
 • dalyvaujant abi konferencijos dienas – 60 eurų

 • dalyvaujant tik I-ą konferencijos dieną – 50 eurų
 • dalyvaujant tik II-ą konferencijos dieną – 40 eurų
 • dalyvaujant abi konferencijos dienas – 80 eurų

Studentams (I-osios ir II-osios pakopos):
 • dalyvaujant tik I-ą konferencijos dieną – 25 eurų
 • dalyvaujant tik II-ą konferencijos dieną – 20 eurų
 • dalyvaujant abi konferencijos dienas – 40 eurų

Organizatoriai

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS IR MOKSLO KOMITETAS

Komiteto pirmininkė Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) prezidentė prof. dr. Liudmila Rupšienė

Komiteto pirmininkės pavaduotoja prof. dr. Jolita Horbačauskienė (Kauno technologijos universitetas)

Komiteto nariai – LETA valdybos nariai:

prof. dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė (Mykolo Romerio universitetas), dr. Lina Bairašauskienė (Mykolo Romerio universitetas), prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universitetas), prof. dr. Arūnas Emeljanovas (Lietuvos sporto universitetas), prof. dr. Alvyra Galkienė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universitetas), prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas), doc. dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas), dokt. Vaiva Juškienė (Vilniaus kolegija), prof. dr. Lina Kaminskienė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. Aušra Kazlauskienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija), doc. dr. Robert Leščinskij (Vilnius TECH universitetas), doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė (Vilniaus universitetas), dr. Auksė Petruškevičiūtė (Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Eglė Pranckūnienė (VšĮ Mokyklų tobulinimo centras), prof. dr. Odeta Merfeldaitė (Mykolo Romerio universitetas), doc. dr. Daiva Penkauskienė (Šiuolaikinių didaktikų centras), dr. Milda Ratkevičienė (Kauno technologijos universitetas), dr. Aelita Skarbalienė (Klaipėdos universitetas), doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universitetas).

 Konferencijos mokslinio ir organizacinio komiteto nariai – Kauno technologijos universiteto mokslininkai:

Prof. dr. Jolita Horbačauskienė, dr. Milda Ratkevičienė, Irena Andrulienė, Viktorija Lankauskaitė, Indrė Baltrušaitienė