2022m. LETA projektas: Mokytojų ir tyrėjų tinklaveika tyrinėjimu grįstam mokymuisi.

Taps tradicija mokytojų ir tyrėjų bendradarbiavimas įgalinant mokinius tyrinėti?

Tokia yra siekiamybė vykdant vieną pirmųjų Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) Erasmus+ Mažos apimties partnerystės tarptautinių projektų, kai mokytojai ir tyrėjai susivienijo bendrai veiklai. Projekto įgyvendinimui LETA subūrė Lietuvos ir Latvijos edukologijos tyrėjas, kurios dalindamosios tyrinėjimo patirtimi, inicijavo mokyklose mokymosi tyrinėjant projektų, įgalinančių mokinius pažinti pasaulį tyrinėjant, kūrimą ir įgyvendinimą. Tyrėjos mokytojams pasiūlė rinktis STEAM ugdymui ir socialiniam tyrinėjimui mokykloje tinkamus metodus ir scenarijus. Bendradarbiavimo eigoje sukurtus mokymosi tyrinėjant projektus (MTP) Lietuvos ir Latvijos mokytojai su savo mokiniais realizavo ugdymo praktikoje. Tokio bendradarbiavimo tarp tyrėjų ir mokytojų rezultatas – sukurti ir įgyvendinti 18 MTP. Siekiant skleisti projekto rezultatus, MTP paskelbti tarptautinėse gerosios mokytojų praktikos dalijimosi platformose.  Sukurtas mokytojų ir tyrėjų bendradarbiavimo (tinklaveiklos) metodologinis aprašas.
Projekto rezultatai – MOKYTOJŲ IR TYRĖJŲ TINKLAVEIKOS VADOVAS bei 18 įgyvendintų mokyklose mokymosi tyrinėjant projektų yra paviešinti Erasmus+ Projektų sklaidos platformoje  (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-LT01-KA210-SCH-000029546)

LETA nuo šių metų sausio 2 d.  įgyvendino 6 mėnesių trukmės projektą Teachers & Researchers Networking for Inquiry-based learning (Mokytojų ir tyrėjų tinklaveika tyrinėjimu grįstam mokymuisi). Projekto partneriai – Socialinės lyderystės asociacija, Vilniaus Vytauto Didžiojo, Vilkaviškio raj. Pilviškių „Santakos“ ir Šalčininkų raj. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos bei Aizkrauklės regiono  vidurinė mokykla  iš Latvijos.
Projekto tyrėjos: prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, prof. dr. Neringa Strazdienė, doc. dr. Gražina Šmitienė, doc. dr. Dita Nīmante, dr. Eglė Pranskūnienė, dr. Natalija Ignatova, dr. Sandrita Škėrienė. Dėl informacijos kreiptis į projekto vadovę dr. Nataliją Ignatovą el. paštu: [email protected].

Edukologijos tyrėjų ir mokytojų bendradarbiavimas stiprins edukacinę tiriamąją veiklą Lietuvos ir Latvijos gimnazijose

2022 m. sausio  – vasario mėn. vyko tarptautinė edukologijos srities ekspertų diskusija apie mokinių įtraukimą į mokymosi tyrinėjant projektus. Lietuvos ir Latvijos edukologijos tyrėjai bendradarbiauja su šių šalių gimnazijų mokytojais, įgyvendindami projektą „Mokytojų ir tyrėjų tinklaveika tyrinėjimu grįstam mokymuisi“,  kuriuo siekiama išplėsti mokyklose taikomų tyrinėjimo metodų spektrą.

Tyrinėjimu grįstas mokymasis yra nukreiptas į kūrybingo, ieškančio ir nebijančio nežinomybės žmogaus ugdymą. „Mokymosi tyrinėjant projektas, arba, MTP – tai mokytojo su mokiniais nuosekliai įgyvendinamos veiklos, įgalinančios mokinius siekti mokymosi tikslo žingsnis po žingsnio. MTP siekiama paskatinti ieškoti, kelti klausimus, kurti, tobulinti, atrasti, pristatyti rezultatą, reflektuoti individualiai ir bendradarbiaujant“, pasakoja projekto vadovė dr. Natalija Ignatova.

„Pagrindinis iššūkis ir kartu siekiamybė – praplėsti pamokinį mokymą įvairesnėmis mokymo formomis, taikant edukacinius tyrimo metodus“, teigia dr. Eglė Pranckūnienė. Tyrinėjant ugdomos 21-o amžiaus žmogui būtinos kompetencijos – komunikavimas, socialinė, emocinė ir sveika  gyvensena, kūrybiškumas, pažinimas, pilietiškumas, kultūrinė ir skaitmeninė kompetencijos.

Mokinių tyrinėjimo projektus mokytojai skatinami inicijuoti atsižvelgiant į klasės ar mokinio poreikius, siekiant spręsti mokyklos, bendruomenės ar visuomenės problemą. Tokiu būdu mokinių tiriamasis projektas yra susietas su „didžiosiomis idėjomis“, t.y. esminiais žmogaus, visuomenės, pasaulio būties klausimais, kuriems būtina kelių dalykų integracija ir esminių klausimų iškėlimas. Metodikų, kurios gali būti taikomos tyrinėjimų projektų valdymui yra daugybė. Renkantis metodą, tyrėjai rekomenduoja atsižvelgti į tyrimo tikslą ir mokomuosius dalykus.

STEAM srities tiriamųjų projektų įgyvendinimui siūloma naudoti „Go-Lab“ platforma Home | Golabz. „Šioje platformoje siūlomas tyrinėjimo procesas, skatinantis  kelti klausimus ir kurti atradimus ieškant naujovių. Tyrimai yra veiksmingi tik tada, kai veikla yra gerai struktūrizuota, suplanuota ir pateiktos gairės“, teigia Olga Dziabenko, Deusto universiteto mokslininkė.

„Menu grįsti tyrimai – vėliausias tyrimų metodologijos „išradimas“. Tai gebėjimas manipuliuoti vaizdais ir sąvokomis taip prisijungiant prie kitų, kurie dalijasi kultūra, kurie turi tą pačią „įsivaizduojančią visatą“ arba „galimybių pasaulius“ (Dyson, 1993, p.23)“, cituoja prof. dr. Rūta Girdzijauskienė. Menu grįstą tyrinėjimą rekomenduojama rinktis mokytojams, ketinantiems įgyvendinti STEAM mokslų projektus.

Organizuojant tyrinėjimu grįstą mokymąsi mokyklos renkasi „5E modelį“. „Šiame mokymosi modelyje ugdomas mokinių kritinis bei kūrybinis mąstymas. Mokiniai  įgalinami aktyviai mokymosi veiklai, aktyvinama drąsa klysti bei ieškoti naujų problemos sprendinių, gilinamas mokinių gebėjimas vertinti bei į(si)vertinti, reflektuoti“, – pabrėžia doc. dr. Gražina Šmitienė.

„ABC Learning design“ yra metodas, skirtas projektų planavimui ir veiklos organizavimui. „Kortelėmis pagrįstas požiūris į mokymo programos kūrimą yra ne tik mokymosi dizainas, bet ir strateginis, akademinis tobulėjimas, kokybės užtikrinimas, analizė, problemų sprendimas ir tai yra skaitmeninį raštingumą lavinantis įrankis“, pažymi Socialinės lyderystės asociacijos direktorė Jurgita Bražinskienė.

Tarptautinės diskusijos metu aptarti metodai pristatyti mokytojams, skatinant mokyklas ugdyti būsimuosius tyrinėtojus, kurie gebėtų kelti svarbius klausimus ir išprovokuoti naujus mąstymo būdus. Didinti informuotumą apie edukacinių tyrimų prasmę ir misiją.

Veikla įgyvendinama pagal projektą mažos apimties partnerystės projekto „Mokytojų ir tyrėjų tinklaveika tyrinėjimu grįstam mokymuisi („Teachers & Researchers Networking for Inquiry-based learning”) Nr. 2021-1-LT01-KA210-SCH-000029546.

Nacionaliniu švietimo lygmeniu Projekto rezultatai ir jų analizė paskelbti leidinyje „Švietimo naujienos”:https://www.svietimonaujienos.lt/mokymosi-tyrinejant-projektai-tyreju-irmokyklu-tinklaveikos-rezultatas/

Mokytojų ir tyrėjų tinklaveikos projekto video – KAS? KAIP VYKSTA? ir KODĖL?

Mokytojų ir tyrėjų tinklaveikos projekto video – MOKYMOSI TYRINĖJANT PROCESO KŪRIMAS. MTP plano parengimo tikslingumas?

Mokytojų ir tyrėjų tinklaveikos projekto video – REZULTATAI MOKYKLOSE brėžia formaliojo ugdymo pokyčius?