LETA tikslai ir uždaviniai

LETA tikslai

Suburti Lietuvos edukacinių tyrimų specialistus, apjungti jų pastangas tobulinant edukacinius tyrimus, diegiant ir propaguojant pažangią švietimo ir ugdymo patirtį, plečiant analogiškus ryšius su tarptautinėmis organizacijomis.

LETA uždaviniai

Sukurti Lietuvos ir užsienio šalių edukacinių tyrimų patirties kaupimo, analizės ir skleidimo sistemą.

Skatinti Lietuvos universitetų ir kitų aukštojo mokslo bei mokslinių tyrimų institucijų bendradarbiavimą organizuojant bei tobulinant edukacinius tyrimus:

  • su švietimo politikos kūrėjais, Vyriausybe ir įvairiais fondais;
  • su kitų šalių edukacinių tyrimų asociacijomis bei Europos edukacinių tyrimų asociacija, siekiant kolektyvinės narystės pastarojoje;
  • su kitų mokslų tyrinėtojais.

Inicijuoti ir remti aktualius Lietuvai ir tarptautinei mokslinei bendruomenei edukacinius tyrimus.

Padėti kurti nepriklausomų edukacinių tyrimų kultūrą.

Skatinti diskusijas apie edukacinių tyrimų kokybę, tikslus, turinį ir metodologiją.

Organizuoti kitą veiklą, atitinkančią LETA tikslus ir uždavinius bei neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams, šiems įstatams ir kitiems teisės aktams.

Organizuoti konferencijas, simpoziumus, seminarus ir kitokius renginius.

Prisidėti prie geresnio mokslininkų, besigilinančių į edukacinius tyrimus, rengimo bei ginti jų teises ir siekti geresnių darbo sąlygų sudarymo.

Organizuoti literatūros, informuojančios apie naujausius edukacinius tyrimus Lietuvoje ir užsienyje, leidybą.