2022 metų kovo 22 dieną vyko LETA ataiskaitinis susirinkimas, kurio metu buvo svarstomi šie klausimai:

  1. Dėl LETA finansinės ataskaitos už 2021 metus
  2. Dėl LETA veiklos ataskaitos už 2021 metus
  3. Dėl LETA tinklų planų 2022 metams
  4. Dėl LETA tinklų transformacijų (senųjų konsolidacijos ir naujų steigimo)
  5. Dėl naujos LETA valdybos rinkimų 2022-2024 metams.

Sveikiname naujai išrinktą LETA valdybą:

LETA prezidentę – prof. dr. Liudmilą Rupšienę;
sekretorę – dr. Mildą Ratkevičienę;
tinklų  pirmininkus (valdybos narius):
prof. habil. dr.Palmirą Jucevičienę-Mokymosi visą gyvenimą tinklas
prof. dr. Jolantą Urbanovič –
Švietimo vadybos ir lyderystės tinklas
 prof. dr.Arūną Emeljanovą –
Sporto edukacijos tinklas
doc. dr.Daivą Penkauskienę –
Tyrimų metodologijos tinklas
prof. dr.Aušrą Kazlauskienę –
Bendrojo ugdymo tinklas
doc. dr.Ireną Stonkuvienę –
Švietimo ir ugdymo istorijos tinklas
prof. dr. Liliją Duoblienę –
Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos tinklas
 doc. dr. Ritą Makarskaitę-Petkevičienę-
Ikimokyklinio ugdymo tinklas
prof. dr. Odetą Merfeldaitę –
Socialinio ugdymo tinklas
prof. dr.Rūtą Girdzijauskienę –
Pedagogų profesinio tobulėjimo tinklas
prof. dr.Alvyrą Galkienę –
Įtraukaus ugdymo tinklas
dr.Auksę Petruškevičiūtę –
Strateginės plėtros ir partnerysčių tinklas
dr.Eglę Pranckūnienę – Projektinės veiklos tinklas
doktorantę Vaivą Juškienę –
Doktorantų tinklas
 prof. dr. Liną Kaminskienę –
Pedagogų rengimo tinklas
prof. dr. Ritą Aleknaitę- Bieliauskienę –
Edukacijos tyrėjų emeritų tinklas
 prof. dr.Raimondą Brunevičiūtę –
Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklas
doc. dr. Vaivą Jucevičiūtę-Bartkevičienę –
Meninio ugdymo tinklas
prof.dr.Daivą Jakavonytę-Staškuvienę –
Pradinio ugdymo tinklas
dr. Liną Bairašauskienę –
Socialinio lytiškumo ir edukacijos tinklas
dr. Aelitą Skarbalienę –
Sveikatos ir gerovės tinklas