[:lt]

Sveikiname dr. Eglę Selevičienę sėkmingai apgynus edukologijos mokslo krypties disertaciją „Effectiveness and Acceptance of Web 2.0 Technologies in the Studies of English for Specific Purposes in Higher Education“ (liet. k. „Antrosios kartos saityno technologijos profesinės anglų kalbos aukštojo mokslo studijose: efektyvumas ir priėmimas“) (vadovė prof. dr. Nijolė Burkšaitienė, mokslinė konsultantė prof. dr. Jolita Šliogerienė).

Daktaro disertacijoje siekiama atskleisti antrosios kartos saityno technologijų svarbą aukštajame moksle, įskaitant profesinės anglų kalbos mokymo(si) sritį; analizuojami šių technologijų naudojimo ypatumai profesinės anglų kalbos studijų kontekste, aiškinamasi, kokie veiksniai daro įtaką jų priėmimui iš besimokančiųjų perspektyvos. Empiriniu tyrimu, kuriam atlikti pasirinkta kiekybinė prieiga ir kvazi-eksperimentinis dizainas, siekiama įvertinti pasirinktos antrosios kartos saityno technologijos CmapTools efektyvumą dviejų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų profesinės anglų kalbos žodyno įsisavinimo ir teksto suvokimo gebėjimams bei nustatyti veiksnius, darančius įtaką studentų pasirinkimui naudotis arba nesinaudoti šia technologija ateityje. Tyrimo rezultatai parodė, kad technologija buvo efektyvi, ugdant profesinės anglų kalbos žodyno įsisavinimo gebėjimus: taikant pedagoginę intervenciją, kai dalyko studijose buvo naudojamas CmapTools, pažangos testų rezultatai eksperimentinėse dalyvių grupėse gerėjo ir buvo aukštesni nei kontrolinėse, kur dalyko studijos vyko įprasta tvarka. Visgi, teigti kad technologija buvo tokia pat efektyvi profesinės anglų kalbos autentiško teksto suvokimo ugdymui, negalime: analizuojant eksperimentinių ir kontrolinių grupių rezultatus, statistiškai reikšmingų skirtumų nepastebėta. Pritaikius teorinį Technologijų priėmimo modelį (TAM), nustatyti 3 tipų veiksniai, turėję įtakos tyrimo dalyvių ketinimams CmapTools atžvilgiu: tai veiksniai, susaistyti vidiniais Technologijų priėmimo modelyje apibrėžtais ryšiais, papildomai įvestas informuotumo veiksnys, taip pat keli kontekstiniai indikatoriai ir individualios studentų charakteristikos.[:]