LETA 2023 konferencija

XXVII EDUKACIJOS FORUMAS

EDUKOLOGIJA LIETUVAI – MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTO

UGDYMO IR ŠVIETIMO LINK

Tema

„Lietuvos pradinių klasių mokinių sėkmė tarptautiniuose skaitymo tyrimuose: kaip užtikrinti tvarumą?“

Primename, kad 2023 m. rugsėjo 28 d. 15.00-17.00 vyks Edukacijos forumas „Lietuvos pradinių klasių mokinių sėkmė tarptautiniuose skaitymo tyrimuose: kaip užtikrinti tvarumą?“.

Kviečiame dalyvauti ugdymo ir švietimo tyrėjus, magistrantus, doktorantus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, švietimo ir socialinės politikos formuotojus, mokslinių asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, pradinių klasių mokytojus, visus, kuriems aktualūs pradinio ugdymo klausimai.

Apie pranešėją

dr. Ramutė Skripkienė  Nacionalinės švietimo agentūros Pasiekimų departamento Pasiekimų tyrimų skyriaus specialistė, daugiau nei 10 metų koordinuojanti tarptautinio tyrimo IEA PIRLS vykdymą Lietuvoje. Be to, Ramutė yra valstybinės kalbos vadovėlių bei kitų mokymo ir metodinių priemonių autorė, valstybinės kalbos programų pradinėms klasėms autorė, pradinio ugdymo bendrųjų programų ir metodinių rekomendacijų bendraautorė, tarptautinių programų Zipio draugai ir Obuolio draugai ekspertė.

Data 2023 m. rugsėjo 28 d.
Laikas 15.00–17.00
Transliacija https://us06web.zoom.us/j/86573328963?pwd=zzNWkjUNYcj9bcWroXoIPLjATbkpor.1
Moderatoriai:  

prof. dr.Daiva Jakavonytė – Staškuvienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė;

doc. dr. Jolita Kudinovienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo katedros vedėja.

Pranešimas „Kaip Lietuvos pradinukai atlaikė pandemijos iššūkius: tarptautinio tyrimo IEA PIRLS 2021 rezultatai“
dr. Ramutė Skripkienė, Nacionalinės švietimo agentūros pasiekimų tyrimų skyriaus tyrėja, Tarptautinio tyrimo IEA PIRLS nacionalinė koordinatorė.
Diskusijos dalyviai dr.Aušra Žemgulienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto docentė, Vaikystės pedagogikos studijų programos vadovė,
dr. Aušra Daugirdienė,  Vilniaus universiteto Psichologijos instituto docentė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukacinių tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja,
dr. Linas Jašinauskas,  Vytauto Didžiojo universiteto  Švietimo akademijos docentas, Moderniųjų didaktikų katedros vedėjas,
Tautvydas Kelpšas, Kauno VDU klasikinio ugdymo mokyklos pradinių klasių mokytojas.
Diskusijos apibendrinimas prof. dr. Daiva Jakavonytė – Staškuvienė,
doc.dr. Jolita Kudinovienė
Informacija pasiteirauti: [email protected], tel. 8 686 39 529 [email protected], tel. 8 699 67 138

XXV Edukacijos forumo mokslinis ir organizacinis komitetas

Vadovė – prof. dr. Liudmila Rupšienė, LETA prezidentė
Nariai:
prof. dr. Daiva Jakavonytė – Staškuvienė
doc.dr. Jolita Kudinovienė
dr. Ramutė Skripkienė

Sveikiname naują daktarę Rasą Greenspon sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Pagalba dėstytojams kuriant į mokymąsi orientuotą vertinimą technologijomis grindžiamoje mokymosi aplinkoje (Edukologija (S 007),  mokslinio  darbo vadovė prof. dr. Airina Volungevičienė, mokslinis konsultantas prof. dr. Erno Lehtinen) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.
Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją:

Technologijomis grindžiamoje mokymo(si) aplinkoje mokymo(si) ir vertinimo praktikos dažnai reikalauja skirtingo požiūrio, nes pedagoginių praktikų, veiksmingų mokyme auditorijose, taikymas neveikia, nes TGM aplinka įgalina dėstytojus ir besimokančiuosius naudotis naujomis sąveikoms ir grįžtamojo ryšio galimybėms. Pasitelkiant kokybinę prieigą, šioje disertacija siekiama nustatyti technologijomis grindžiamos mokymo(si) aplinkos potencialą padėti dėstytojams kurti į mokymąsi orientuotą vertinimą. Išvados padarytos remiantis teorine analize ir dviejų etapų empirinio tyrimo radiniais, pvz., kokybiniu tyrimu, įgyvendintu atliekant pusiau struktūruotus interviu su tos srities ekspertais (interviu su ekspertais) ir atvejo analizę pasirinktoje aukštojo mokslo institucijoje (interviu su dėstytojais bei studijų dalykų analizė Moodle nuotolinio mokymosi aplinkoje). 

Šis tyrimas patvirtino, kad į mokymąsi orientuoto vertinimo įgyvendinimas TGM aplinkoje yra sudėtingas procesas, tačiau technologinių sprendimų, palengvinančių vertinimą, panaudojimas turi daug naudos. TGM aplinkos potencialas mokymosi proceso lengvinimui ir gerinimui gali būti stebimas: TGM aplinka sukuria galimybes skatinti savireguliacinį mokymą(si) bei sudaro sąlygas interaktyviam mokymui(si) ir grįžtamajam ryšio teikimui. TGM aplinka palengvina vertinimą, aprūpindama dėstytojus besimokančiųjų mokymosi pažangos stebėjimo įrankiais, įgalina savalaikį grįžtamojo ryšio teikimą bei palaiko į besimokantįjį orientuotą požiūrį.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė – prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vytauto Didžiojo universitetas
prof. dr. Auksė Balčytienė, humanitariniai mokslai, filosofija H 001, Vytauto Didžiojo universitetas
prof. dr. Nijolė Burkšaitienė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vilniaus universitetas
doc. dr. Viktorija Mažeikienė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Mykolo Romerio universitetas
prof. dr. Ana Balula, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Aveiro universitetas

Maloniai primename, kad vis dar vyksta registracija į Kauno technologijos universitete 2023 m. spalio 12-13 d. organizuojamą VII-ąją Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferenciją „UGDYMAS IR ŠVIETIMAS: ĮVAIROVĖS VERTĖ“, skirtą Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos 25-osioms įkūrimo metinėms. Konferencijoje, pirmąją dieną, taip pat dalyvaus Europos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė prof. dr. Marit Honerød Hoveid. Kviečiame aktyviai registruotis ir kartu kurti mokslo šventę!

Maloniai kviečiame į konferenciją!

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos ir Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto organizuojama VII-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija „Ugdymas ir švietimas: įvairovės vertė“

Skiriama Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos 25-osioms įkūrimo metinėms.

2023 m. spalio 12 – 13 d., A. Mickevičiaus g. 37, 44244 Kaunas, Aula – 202 a.

XXI amžiuje daugelis socialinės ir kultūrinės įvairovės formų vis labiau pripažįstamos ir įtraukiamos į švietimo ir ugdymo praktiką, įskaitant tiek ugdymo turinį, tiek ir pačius edukacijos tyrimus. Nors tai sudėtinga ir daug diskusijų sukelianti tema, visgi kartu tai ir pokyčių visuomenėje varomoji jėga. Šiuolaikinio ugdymo ir švietimo kontekste įvairovė dažnai apima, tačiau neapsiriboja, tokiais klausimai, kaip etniškumas, negalia, lytis ir seksualumas, amžius, religija, kalba, geografija (vieta), kultūra. Visos šios egzistuojančios įvairovės formos turi neginčytiną poveikį mokymo programoms, pedagoginėms strategijoms, lyderystei, švietimo kultūrai ir kt. Iš esmės visa švietimo sistema yra sukurta įvairovės pagrindu: pradedant skirtingomis mokymo teorijomis ir požiūriais, skirtais ugdymo ir vertinimo modeliams analizuoti, taikyti ir realizuoti, baigiant švietimo tyrimų metodų ir metodikų įvairove; žvelgiant į švietimą ir ugdymą nuo ikimokyklinio, pradinio ugdymo iki pat aukštojo mokslo. Įvairovė vienu metu sukuria įtampą, tačiau ir meta iššūkį sukurti teigiamą perspektyvą, t. y., išnaudoti įvairovės mums sukuriamą potencialą. Todėl ugdymo ir švietimo tyrėjai, praktikai ir politikai vis dažniau susiduria su klausimais: kokia įvairovės įtaka ugdymo ir švietimo procesams; su kokiais iššūkiais, susijusiais su įvairove, susiduriama švietimo ir ugdymo praktikoje ir tyrimuose; kaip edukaciniai tyrimai gali padėti išspręsti iššūkius, kylančius dėl didėjančios įvairovės ir jos formų, koks šių tyrimų poreikis ir vaidmuo; kokie vaidmenys tenka praktikams, mokslininkams ir politikams šiose procesuose?

Pirmoji konferencijos diena (spalio 12 d.) skirta plenariniams pranešimams, mokslinėms diskusijoms ir kitoms bendroms veikloms.  Darbas vyks kontaktiniu būdu Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete (A. Mickevičiaus g. 37, 44244 Kaunas, Aula – 202 a.).

Antroji konferencijos diena (spalio 13 d.) skirta darbui sekcijose; sekcijų darbas planuojamas dvejose sekcijose po 1,5 val.; jose bus pristatomi žodiniai bei stendiniai pranešimai, vyks diskusijos. 

Darbas visose sekcijose planuojamas „gyvai“ Kauno technologijos universitete, išskyrus tarptinklines sekcijas, į kurias galima bus jungtis nuotoliniu būdu. Tikslios darbo sekcijose vietos ir prisijungimo prie nuotolinės sekcijos informacija bus įrašytos galutinėje konferencijos programoje.

Užsiregistruoti dalyvauti konferencijoje su pranešimu ir reikalui esant koreguoti pranešimo pavadinimą galima iki 2023 m. rugsėjo mėn. 25 d. Konferencijos dalyviams be pranešimo registruotis galima iki 2023 m. spalio mėn. 8 d. Registracija vykdoma jau dabar sekant šią nuorodą:

https://lera.lt/produktas/vii-oji-lietuvos-edukaciniu-tyrimu-asociacijos-leta-konferencija-ivairoves-verte-ugdyme-ir-svietime/

 

Plačiau: https://lera.lt/leta-konferencijos/ugdymas-ir-svietimas-ivairoves-verte/

Tarptautinės nuotolinės konferencijos ,,Achievements of 21st Century Scientific Communityir ,,Education via Distance Learning and other Pedagogical Challenges“

Dniepro tęstinio mokymo akademijos (Dniepras, Ukraina) studentų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų mokslinė draugija ir Tarptautinio elektroninio mokslinio ir praktinio žurnalo ,,International Electronic Scientific and Practical Journal“ redakcija ,,WayScience“ (http://www.wayscience.com/) kviečia į dvi tarptautines nuotolines konferencijas ,,Achievements of 21st Century Scientific Community“ ir ,,Education via Distance Learning and other Pedagogical Challenges“. Pirmoji konferencija ,,Achievements of 21st Century Scientific Community“ vyks 2023m. rugsėjo 13-14 dienomis http://www.wayscience.com/en/1st-conference-14-15-september-2023/ ir yra skirta  pasiekimams  įvairiose mokslo srityse įvertinti. Antroji konferencija ,,Education via Distance Learning and other Pedagogical Challenges“ vyks rugsėjo 21-23 dienomis http://www.wayscience.com/en/2nd-conference-21-22-september-2023/ ir skirta  šiuolaikinėms pedagoginės veiklos problemoms spręsti, švietimo uždaviniams ir naujovėms įgyvendinti. Yra galimybė publikuoti straipsnius.  Straipsnius ir informaciją ape autorius siųskite : [email protected]. Detali registracijos informacija http://www.wayscience.com.

Aktuali informacija: Konferencijos.pdf

                                     Konferencija rugsėjo 14-15-2023.pdf

                                     Konferencija  rugsėjo 21-22-2023.pdf

Taip pat galima prisijungti:

Telegram: https://t.me/wayscience

Facebook: https://www.facebook.com/WayScience

Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/D25xhz9GIrv3kEWUyCxxIr/

Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQAsn%2FLzpp0QvU93bydYscgs2t0LteH4MbO1%2BlcTgkCFWJ2Cw4b8o3XMXUB%2F%2FPTX

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/valerii-marenichenko-596577242/

 

 

Sveikiname naują daktarę Aidą Kairienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją.

Sveikiname naują daktarę  Aidą Kairienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Vyresniųjų klasių mokinių anglų kalbos rizominis mokymasis (Edukologija (S 007), mokslinio darbo  vadovė – prof. dr. Natalija Mažeikienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.
Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją:

Disertacijoje siekiama atskleisti vyresniųjų klasių mokinių anglų kalbos rizominį mokymąsi neformaliojo ir savaiminio mokymosi kontekstuose už klasės ribų bei šio mokymosi patirčių sąveiką ir (ar) integraciją į formalųjį ugdymą. Remiantis tyrėjų įžvalgomis, rizominis mokymasis – tai mokymasis, kurio bruožams aprašyti taikomas Deleuze ir Guattari (2004) rizomos konceptas, kai šakniastiebis augdamas kerojasi į visas puses, matomas šio augalo vidurys, bet sunku atpažinti pradžią ir pabaigą (Cormier, 2008, 2011). Tokio mokymosi metu besimokantieji sukuria asmeninį mokymosi tinklą ir realizuoja savo poreikius (Lian & Pineda, 2014). Teorinėje dalyje gvildenami filosofiniai, edukologiniai, filologiniai elementai, sietini su rizominiu mokymusi. Empirinis tyrimas aprėpia naratyvinį tyrimą, rizoanalizę (Masny, 2015) ir kartografiją. Disertacijoje naratyvinis tyrimas atskleidžia kalbos mokymo ir mokymosi kaip įgytos patirties prigimtį (Barkhuizein et al., 2020; 2014; 2007). Kartografuojant sudaryti rizominiai žemėlapiai (Corner, 2011) ir atlikta rizoanalizė pagal Deleuze ir Guattari rizomos principus. Šiuo tyrimu įrodyta, kad rizominis mokymasis vyksta ne tik bendruomenėje, bet ir besimokantiesiems kuriant asmeninį mokymosi tinklą, taip pat sąveikaujant su dirbtiniais elementais (IT platformomis, žaidimais ir kt.) – plėtojant anglų kalbos gebėjimus ir įvairias veiklas. Toks mokinių asmeninio rizominio mokymosi tinklo kūrimas leidžia atpažinti anglų kalbos mokymosi būdus ir patirtis neformaliojo ir savaiminio mokymosi kontekstuose už klasės ribų, o mokytojams suteikia galimybę įtraukti mokinių patirtis į formalųjį ugdymą bei sukurti įvairias sąsajas tarp skirtingų mokymosi formų, išteklių, dalyvių.

Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Lina Kaminskienė
(Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007).
prof. dr. Nemira Mačianskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. dr. Nijolė Burkšaitienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. dr. Liudmila Rupšienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007).

2023 m. rugpjūčio 21–25 vyko tarptautinė EERA konferencija Glasgove. 2023 m. rugpjūčio 21-22  vyko pradedančiųjų tyrėjų  konferencija. 2023m.  rugpjūčio 22–25  vyko  Europos  tarptautinių tyrimų konferencija. Konferencijose dalyvavo ir tyrėjų grupelė iš Lietuvos. 

LETA atstovų susitikimas su pagrindiniu konferencijos organizatorium, EERA valdybos nariu, Glasgow universiteto profesorium dr. Stephen McKinnley.

Konferencijos atidaryme grupelė LETA narių.

Konferencijoje sutikome Ukrainos edukacinių tyrimų asociacijos kolegas. Jie mums dėkojo už paramą šiuo sudėtingu karo metu. Džiaugėsi, kad LETA narių laisvanoriška finansinė parama jiems labai pravertė atvykstant į Glasgow konferenciją.

EERA prezidentas Joe O’Hara atidaro konferenciją iškiliuose Glasgow universiteto rūmuose.

Darbą pradeda naujoji EERA prezidentė Marit Honerod Hoveid. Viena pirmųjų naujos prezidentės išvykų planuojama į Lietuvą – į mūsų asociacijos jubiliejinę konferenciją.

EERA prezidentas teikia pagrindinę informaciją apie konferenciją. Joje dalyvavo apie 3500 edukacijos tyrėjų. Tai buvo pati gausiausia EERA konferenciją per visą jos istoriją. Ir pati didžiausia Europos edukacijos tyrėjų konferencija. Šie skaičiai byloja apie EERA prestižą ir statusą Europos edukacijos tyrėjų tarpe.

Informacija apie EERA pradedančiųjų tyrėjų tinklo dalyvavimą konferencijoje.

Ši konferencija buvo paskutinis Joe O’Hara renginys EERA prezidento vaidmenyje. Jis baigė savo 5 metų presidento kadenciją. 

Deleuze ir Guattari studijų stovykla. 

Belgrado universitete, Serbijoje, liepos 3–7 d. vyko tarptautinė, jau penkioliktoji Deleuze ir Guattari studijų stovykla. Mokslininkai, doktorantai ir besidomintys šių autorių filosofija penkias dienas diskutavo apie jos taikymą įvairiose mokslų srityse: sociologijoje, architektūroje, psichiatrijoje, menotyroje, politikoje, ugdyme ir kt. Pranešimus skaitė ir su teoriniu Deleuzo ir Guattari konceptų taikymu supažindino Ian Buchanan, Janae Scholtz, Anthony Faramelli, Andrija Filipović ir Jovan Ćekić. Praktiniuose užsiėmimuose dalyviai brėžė kartografijas ir galios bei prievartos diagramas, taikė diferencinį metodą. Stovykloje dalyvavo ir VU doktorantė Rūta Gajauskaitė: „Paskaitos dirbtuvės praplėtė ir pagilino supratimą, kaip yra ir gali būti taikoma Deleuze ir Guattari filosofija. Taip pat įdomu buvo matyti filosofus nesutariančius dėl konceptų reikšmių – tai padrąsina toliau skaityti ir savitai aiškinti tekstus, ypač ,,Tūkstantį plokštikalnių“.“

Tarptautinė doktorantų konferencija Airijoje.

Birželio 12-16 d. Maynooth Universitete, Airijoje, VU edukologijos doktorantės Jurgita Bagdonaitė ir Rūta Gajauskaitė dalyvavo tarptautinėje doktorantų konferencijoje. Penkių dienų pranešimus ir diskusijas koordinavo prof. Carl-Andres Safstrom ir prof. Gert Biesta. Doktorantai iš Čilės, Saudo Arabijos ir Europos šalių pristatė atliekamus ar planuojamus atlikti tyrimus. Susipažinta ne tik su edukologinių temų įvairove (nuo mokytojų rengimo iki neoliberalizmo kritikos, solidarumo bei socialinio teisingumo mokyklose), bet ir paliestos doktorantūros organizavimo ir vykdymo sistemos skirtingose šalyse. Tai buvo trečioji tokia konferencija, planuojama  ir kitais metais ją organizuoti. Konferencijoje ypač verta dalyvauti tiems, kurie rašo demokratinio, socialinio-pilietinio ugdymo temomis. Konferencijos esminė nauda – galimybė gauti gausų, įvairų grįžtamąjį ryšį atliekamo ar planuojamo atlikti tyrimo klausimais.

LETA doktorantų dalyvavimas Europos edukacinių tyrimų asociacijos vasaros stovykloje

Birželio 25-30 dienomis apie 80 doktorantų iš įvairių šalių dalyvavo Europos edukacinių tyrimų asociacijos (EERA) organizuojamoje vasaros mokykloje doktorantams „EERSS 2023 – Dalyvaujamieji metodai edukaciniuose tyrimuose“ (ang. EERSS 2023 – Participatory approaches in educational research) Porte, Portugalijoje. Džiugu, kad tarp jų buvo ir penki Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos nariai – tai  Vilniaus universiteto doktorantės Evelina Buroke, Rūta Gajauskaitė, Gintė Marija Ivanauskienė, Vaida Padgurskytė ir Klaipėdos universiteto doktorantas Antanas Vitkauskas. 
 
Kaip teigia Evelina Buroke, šios vasaros mokyklos kursas buvo puiki galimybė gilinti disertacijos tyrime naudojamos kokybinės tyrimo metodologijos įrankius, taip pat susipažinti su doktorantais iš kitų šalių, kurie atlieka socialinių mokslų ir edukologijos srities tyrimus bei užmegzti bendradarbiavimo ryšius. Šios vasaros mokyklos  kurse pranešimus skaitė tokie lektoriai kaip Nicole Brown iš UCL (University College London, Jungtinė Karalystė) ir Sofija Marques da Silva iš Porto universiteto (Porto University, Portugalija). Doktorantai turėjo galimybę pristatyti savo rengiamų disertacijų projektus, diskutuoti su kolegomis mažose grupėse bei gauti vertingą grįžtamąjį ryšį iš tarptautinės edukologų bendruomenės.

Kviečiame susipažinti su Antano Vitkausko įspūdžiais iš vasaros mokyklos.

 EERA (Europos edukacinių tyrimų asociacijos / European Educational Research Association) organizuojamoje doktorantų vasaros stovykloje (EERA Summer School), kuri eilę metų vyksta Porto mieste, Portugalijoje dalyvavau pirmą kartą. Tai ne vienintelis „pirmas“. Esu pirmų metų doktorantas, pirmą kartą patiriu kelionę į socialinius mokslus (pakeičiau mokslo kryptį stodamas į doktorantūrą), pirmą kartą pamačiau tarptautinę edukologijos doktorantų ir doktorančių bendruomenę šioje stovykloje. Stovyklos tema – dalyvaujamasis veiklos tyrimas, ir kaip ši metodologija gali pakeisti galios santykį pedagogikoje, taip į vaikų ir suaugusių ugdymą įnešant daugiau demokratiškumo.

Ypatingai rekomenduoju dalyvauti tiems, kam doktorantūra – dar vienas pirmas kartas. Visų pirma, dėl tarptautinio konteksto. Ši stovykla leido pamatyti, kuo gyvena Europos edukologijos tyrimus atliekantys doktorantai ir mokslininkai, kokios tendencijos, kas „madinga“ tirti Europoje, o kas už jos ribų (stovykloje dalyvavo nemažai studentų iš kitų kontinentų).

Antra, šioje stovykloje daug dėmesio buvo skiriama netik pačiai metodologijai, bet ir buvo mokoma, kaip pristatyti savo tyrimą. Šių metų stovykloje pristatomų studentų tyrimų pristatymo būdas – stendinis pranešimas. Kiekvienas doktorantas ar doktorantė turėjo pristatyti savo tyrimą, arba tyrimo dalį stendinio pranešimo priemonėmis. Stendinio pranešimo plakato rengimui buvo skirtos atskiros dirbtuvės, kuriose mokoma naudotis įvairiais plakatų gamybos bei dizaino instrumentais. Man susidūrimas su stendiniais pranešimais tapo dar vienu pirmuoju doktorantūros studijų kartu.

Trečia. Tobulai atpalaiduojanti aplinka, kurioje kiekvienas dalyvis atviras kito dalyvio idėjoms, klausimams, susidomėjimams. Ši stovykla yra akademinis nuotykis, tačiau vaikų stovyklos paprastumo pojūtis niekad neapleidžia – pradedantiems tyrėjams čia ypatingai palanki vieta įsilieti į tarptautinį edukologinių tyrimų kontekstą.

O šalia akademinio nuotykio ilgais karštais vakarais nuostabiame Porto mieste, stebint saulėlydį su kolegomis, nutinka netik akademinių nuotykių. Kategoriškai rekomenduoju pirmakursiams ir pirmakursėms ir vyresnių doktorantūros kursų kolegoms.

Gintė Marija Ivanauskienė papildė savo kolegas tokiomis mintimis:

ši vasaros mokykla buvo puiki proga pažvelgti į savo doktorantūros tyrimą per tyrimų dalyvaujant prizmę. Asmeniškai buvo netikėta, kad tokio tipo tyrimai gali priartėti ir prie aktyvizmo išraiškų, apie ką nemažai diskutavome savo grupelėse. Be to, man, kaip besigilinančiai į mokinių dalyvavimą buvo naudingas per tokią metodologinę prizmą pasigilinimas į patį platesnį dalyvavimo fenomeną“.

 Rūtai Gajauskaitei ši vasaros stovykla patiko ir dar dėl kitų dalykų:

„ši doktorantų vasaros mokykla nustebino dėmesingai sudėliota programa ir gausiomis galimybėmis megzti ryšius. Be pagrindinių paskaitų, dirbome mažesnėse teminėse grupelėse ir projektavome tyrimo dalyvaujant (ang. participatory research) taikymo galimybes savo tyrimuose. Išvykoje į Aveiro universitetą dalyvavome dirbtuvėse, kurių tikslas buvi praktiniais pavyzdžiais iliustruoti partnerystes mezgamas per tyrimus dalyvaujant. Paskaitose, seminaruose ir dirbtuvėse pradėtos diskusijos tęsėsi ir socialinėse veiklose. Taigi EERA vasaros mokykla buvo „prisotinta“ formaliu ir neformaliu akademiškumu“.

Tuo tarpu Vaida Padgurskytė savo įspūdžius apibendrino taip: „Nauja vieta – naujos patirtys, bendraminčiai, kolegos, draugai…EERSS – geriausias mano šios vasaros akademinis nuotykis“. Daugiau detalių Vaidos žinutėje LETA nariams (ypač – doktorantams): „Doktorantų vasaros stovyklos metu, pagilinau metodologines žinias, susipažinau su nauja metodologija – „Participatory Research“. Labai džiaugiuosi, kad stovykloje doktorantams buvo suteikiama galimybė susipažinti su metodologinėmis gairėmis, kurios man asmeniškai, visiškai nauja sritis, kuri mane labai gąsdina. Kiekvienas doktorantas turėjo galimybę visą savaitę dirbti su bendraminčiais, kolegomis iš panašių tyrimų tematikų, todėl buvome suskirstyti į grupes. Taigi, visą savaitę diskutavome, analizavome savo tyrimams artimas tematikas, dalinomės patirtimis, įžvalgomis. I kurso doktorantui labai svarbus bendraminčių palaikymas, nes akademinės platybės atrodo gana baugios, bet radus palaikymą ir tas akademinis kelias, atrodo, nebe toks jau baisus. Labai džiaugiuosi, mūsų grupės (Grupė Nr. 8)  vadovėmis – Teresa Dias bei Patricija Sa, kurios aktyviai dalinosi savo kaip tyrėjų patirtimis, įžvalgomis. Kasdien netylančios diskusijos grupėje skatino kalbėti, dalintis savo patirtimis, o tai dar labiau suartino mus. Gaila, kad laikas prabėgo taip greit… Doktorantų  vasaros stovyklos metu, taip pat vykome į Aveiro universitetą „University of Aveiro“, kuriame dalyvavau viename iš keleto pasirenkamų praktinių dirbtuvių (workshops). Mano tyrimo tematikai, puikiai tiko praktiniai užsiėmimaiRehearsing Participatory Research With Children… Why, How and What for? (Manuela Goncalves). Praktinių dirbtuvių metu susipažinau su „Participatory Research“ tyrimų metodais, taip pat buvo pristatyta šių tyrimų apžvalga Portugalijos tyrėjų kontekste. Praktinių užsiėmimų metu Aveiro universitete analizavome 3 jaunųjų tyrėjų projektus, kuriuose išsamiai aprašoma/pateikiama pristatoma metodologija, tiriamieji, kontekstas, rezultatai. Tyrimai, kurių pagrindiniai tiriamieji – vaikai yra gana sudėtingi, nes reikalauja itin atsakingo tyrėjo dėmesio bei pasiruošimo, tyrimų etikos principų laikymosi. Galima teigti, kad išvyka į Aveiro universitetą bei dalyvavimas praktinėse dirbtuvėse padėjo dar geriau suprasti jautrios tiriamųjų grupės – vaikų, tyrimų pagrindines nuostatas. Doktorantų vasaros stovykloje, Porto universitete „University of Porto“  dalyvavau dr. Nicole Brown paskaitoje „Participatory research and creative methods in data collection“. Dr.  N. Brown pristatė kaip kūrybiškai galima rinkti duomenis, pildyti tyrėjo žurnalą „ Research journal “. Man, kaip jaunajai tyrėjai nauji duomenų rinkimo metodai itin aktuali tema.  Ketvirtadienio popietę, taip pat turėjome galimybę sudalyvauti Sofia Marques da Silva paskaitoje „Let‘s Start at the Interesting Beginning “ – participatory approaches as arenas of negotiation of systems of knowledge and place-based agendas. Po kiekvienos paskaitos, savo grupėse aptarėme pristatymus, pasidalinome savo įžvalgomis. Taip pat, labai smagu, kad doktorantų vasaros stovyklos metu turėjome puikią galimybę pasimokyti, kaip reikia sukurti plakatą. Tai puiki patirtis, nes rengiant plakatą savo tyrimo tematikai pristatyti, teko susidurti su dilema, kas svarbu, aktualu, ką paminėti, kur yra perteklinė informacija ir kt. Taigi, dabar rengiant plakatą visada žinosiu kelias auksines taisykles, pagrindinius klausimus į kuriuos atsakius, visada sukursi tobulą plakatą savo tyrimo projektui pristatyti. Tačiau, nemanykite, kad doktorantų vasaros stovyklos metu, mes tik mokėmės, dirbome, analizavome pristatymus, tyrėjų patirtis. Po dienos darbų visada reikia pramogų, todėl antradienio pavakarę turėjome puikią ekskursiją „Worst Tour“. Skamba, nekaip, sutinku, bet kaip sakiau Kolegoms: „Blogiausia – geriausia ekskursija 😊“. 3 valandos pralėkė labai greit, nors nuovargio tikrai būta, bet patys atokiausi Porto miestelio kampeliai užgniauždavo kvapą ir leisdavo vėl keliauti toliau, nes vis norėdavome pamatyti, o kas toliau, kur toliau… Apibendrinant, galima teigti, kad doktorantų vasaros stovykloje Portugalijoje, pagilinau žinias metodologiniame kontekste, sužinojau apie kitokius duomenų rinkimo/apdorojimo būdus, užmezgiau kontaktų tinklus su kitais doktorantais, tyrėjais, mokslininkais iš  kitų akademinių bendruomenių, susiradau draugų, bendraminčių, kurių tyrimų tematikos gana artimos. Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę patobulėti ne tik akademinėse bet ir socialinėse bendruomenėse. Taigi, Porto universiteto doktorantų vasaros mokykla – „EERSS – geriausias mano šios vasaros nuotykis!!!“.

Sveikiname naują daktarę  Rasą Didžiulienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją.

Sveikiname naują daktarę Rasą Didžiulienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Profesinės laimės subjektyvus suvokimas mokytojų bendruomenėje: lyginimas lyties aspektu  (Edukologija (S 007), mokslinio darbo  vadovė – prof. dr. Genutė Gedvilienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.
Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj. 

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją:

Disertacijoje nagrinėjamas profesinės laimės subjektyvus suvokimas mokytojų bendruomenėje lyties aspektu. Tyrime keliami probleminiai klausimai: Kaip subjektyvaus profesinės laimės suvokimo konstruktas pasireiškia Lietuvos mokytojų bendruomenėje? Kokie egzistuoja mokytojų tipai pagal tiriamą požymį (subjektyvų profesinės laimės suvokimą) ir koks yra šių tipų santykinis paplitimas šalies mokytojų bendruomenėje? Kokie egzistuoja lyčių skirtumai pagal: a) subjektyvų laimės pojūtį mokytojo profesijoje; b) apibūdinančius vidinių psichologinių mokytojo asmenybės savybių pasiskirstymus ir profesinę bei darbo aplinką? 

Teorinėje disertacijos dalyje atlikta mokytojų profesinės laimės sąvokos raidos ir transformacijų analizė, aptariamas Lietuvos mokytojo psichosocialinis portretas, atskleidžiami subjektyvaus laimės pojūčio ir darbo pasaulio dermė bei lyties efektai profesinėje veikloje. Greta to aktualizuojamas profesinės laimės konstrukto daugiamatiškumas ir atlikta jo analizė turinio komponentų aspektu. Atlikto empirinio tyrimo metu atskleista socialinių ir profesinio konteksto veiksnių raiška ir sąsajos su profesine laime bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų populiacijoje (N=1902). Šis tyrimas, tikėtina padės nustatyti svarbius mokytojų profesinės laimės suvokimo veiksnius ir paskatins mokytojų refleksiją ir pozityvų asmenybės kitimą, plėtojant šią temą bei gryninant visą mokyklos bendruomenę apimančios profesinės laimės formavimo(si) sampratas.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė doc. Aušra Rutkienė (Vytauto Didžiojo universitetas,socialiniai mokslai, edukologija S 007).
doc. Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. Valdonė Indrašienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
dr. Marta Kowalczuk-Walędziak (Balstogės universitetas, Lenkija).

Sveikiname naują daktarą Jogailą Vaitekaitį sėkmingai apgynus daktaro disertaciją. 

Sveikiname naują daktarą Jogailą Vaitekaitį sėkmingai apgynus daktaro disertaciją ,,STEM ugdymas Lietuvoje: posthumanizmo perspektyva“(Edukologija (S 007), mokslinė konsultantė – prof. dr. Lilija Duoblienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti  Vilniaus universiteto, Klaipėdos, Mykolo Romerio universitetų bibliotekose ir VU interneto svetainėje adresu: www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją: 

Disertacijoje teigiama, kad STEM (angl. science, technology, engineering, mathematics) ugdymas yra potencialus edukacinis atsakas antropoceno eros iššūkiams. Darbe keliamas tikslas – išanalizuoti STEM ugdymo filosofines bei ideologines prielaidas antropoceno kontekste ir identifikuoti posthumanistines jo rekonceptualizavimo galimybes Lietuvoje. Atskleista, jog dominuojantis instrumentalistinis STEM ugdymo diskursas diktuoja atitinkamą gamtamokslinio raštingumo sampratos interpretavimą ir vertinimą besiremiantį pozityvistinėmis, ontologinėmis ir epistemologinėmis nuostatomis. Disertacijoje įrodinėjamama, kad ugdymo filosofijos diskurse posthumanistinėmis vadintinos idėjos yra aktualios STEM ugdymui. Tarp siūlomų idėjų minėtina kitokia žmogaus samprata; binarinės objekto/subjekto logikos kvestionavimas bei feminizmo, post-kolonializmo, anti-rasizmo teorijos. Daugiapakopės STEAM ugdymo ekspertų (n=45) apklausos rezultatai atskleidė, kad Lietuvoje sutinkamos keturios STEAM konceptualizacijos: 1) Transhumanistinis STEM+A; 2) Posthumanistinis STEAM; 3) Kapitaloceno STEM+A; 4) Plantacioceno STEM. Disertacijoje teigiama, jog antroji ekspertų suformuluota transdisciplininė, post-normalaus mokslo STEAM konceptualizacija vadintina posthumanistine ir įgalina vystyti ne tik techno-mokslinius, inžinerinius antropoceno sprendinius, bet ir keisti jos fundamentalias prielaidas. Posthumanistinis STEAM kvestionuoja tiek disciplinų ribas, tiek žmogocentrizmą, tiek asimetriškus galios santykius reprodukuojančias sistemas, tame tarpe ir pačius gamtamokslius dalykus.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas prof. dr. Arūnas Poviliūnas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – S 005);
prof. dr. Renata Bilbokaitė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
doc. dr. Mintautas Gutauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – H 001);
prof. dr. Natalija Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. dr. Lina Markauskaitė (Sidnėjaus universitetas, Australija, socialiniai mokslai, edukologija – S 007).

2023 m. birželio 20 d. 15.00–17.00 val. įvyko Edukacijos forumas „Neoliberalios aukštojo mokslo politikos ironiškieji paradoksai“.

2023 m. birželio 20 d. 15.00–17.00 val. įvyko Edukacijos forumas „Neoliberalios aukštojo mokslo politikos ironiškieji paradoksai“. Pagrindinį pranešimą tuo pačiu pavadinimu skaitė dr. Rūta Petkutė (Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotoja). Diskusijoje dalyvavo dr. Rimantas Želvys (Vilniaus universiteto profesorius), dr. Ainius Lašas (KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas), dr. Liutauras Kraniauskas (Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro vadovas, LMT Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narys).

Diskusiją apibendrino ir forumą moderavo  prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė, profesorė) ir dr. Romas Prakapas (Mykolo Romerio universiteto profesorius). Visą forumo įrašą galima peržiūrėti Youtube kanale: https://www.youtube.com/watch?v=WCjMF33bnAI

Sveikiname naują daktarę  Ireną Raudienę  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją. 

Sveikiname naują daktarę Ireną Raudienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Mokytis padedanti vertinimo kultūra: vienos mokyklos kritinis etnografinis tyrimas (Edukologija (S 007), mokslinio darbo  vadovė – prof. dr. Natalija Mažeikienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.
Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.
Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj. 

Disertacijoje siekiama analizuoti pasiekimų vertinimo situaciją Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Remiantis tyrėjų įžvalgomis, vertinimas mokyklose dažnai suvokiamas kaip būdas nustatyti mokinių atliktų darbų vertę, išreikštą balais ar pažymiais, tačiau neišnaudojamas vertinimo potencialas siekiant padėti mokiniams geriau mokytis, ne visuomet atliepiami mokinių individualūs polinkiai ir poreikiai bei vertinama pagal vieną standartą. Disertacijoje siekiama pagrįsti prielaidą, kad vertinimo praktika priklauso ne tik nuo konkretaus mokytojo (-os) kompetencijos, bet yra ir mokyklos kultūros išraiška, kuri formuojasi bendruomenės narių kasdienių sąveikų pagrindu. 

Remiantis reikšmingiausiomis XX amžiaus mokymosi teorijomis bei kritine ir kultūros teorijomis, vertinimas darbe analizuojamas kaip pedagoginė praktika ir kaip mokyklos kultūros bei švietimo politikos elementas. Atliekant empirinį tyrimą, vadovautasi Carspeckeno (1996) kritine etnografine metodologija, kuri remiasi kritine teorija, antropologija, pragmatizmo, fenomenologijos ir Habermaso komunikacinio veiksmo teorijomis. Daugiau nei vienus metus vykdytas kritinis etnografinis tyrimas atskleidžia, kad vertinimo praktika mokykloje priklauso nuo mokytojų įsitikinimų apie vertinimo prasmę, kuri formuojasi mokinių ir mokytojų tarpusavio sąveikų metu ir, kaip atskleidė tyrimas, yra veikiama konkurencinės aplinkos spaudimo mokyklai atitikti neoliberalios ideologijos diktuojamus reikalavimus „gerai“ mokyklai.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas  prof. dr. Sigitas Daukilas (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007).
doc. dr. Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija, S 007),
prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007),
prof. dr. Liudmila Rupšienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, ddukologija S 007),
prof. dr. Erno Lehtinen (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Turku universitetas).

Sveikiname naują daktarą Giorgi  Kobakhidze  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją. 

Sveikiname naują daktarą Giorgi  Kobakhidze  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją ,,II, III ir IV gimnazijos klasių mokinių kultūrinio raštingumo ugdymas: Lietuvos ir Sakartvelo daugiakultūrių mokyklų atvejai“ (Edukologija (S 007), mokslinio darbo  vadovė – prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.
Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją.

Kultūrinis raštingumas yra daugialypė ir nevienareikšmiškai apibrėžiama samprata. Disertacijos teorinėje dalyje atskleistas kultūrinio raštingumo aktualumas globaliame pasaulyje ir apžvelgta kultūrinio raštingumo teorinė plėtotė bei pateikta tyrėjo hipotezė apie kultūrinio raštingumo ugdymo proceso ypatumus daugiakultūrėje mokykloje. Mokslinio tyrimo metodologijos dalyje pristatomos neopozityvistinės ir socialinio konstruktyvizmo teorinės prieigos, pateikta taikyta atvejų analizės tyrimo strategija ir aprašyta tyrimo eiga bei pasirinktų šalių (Lietuvos ir Sakartvelo) atvejų panašumai. Mokslinio tyrimo rezultatų dalyje pateikti Lietuvos ir Sakartvelo daugiakultūrėse mokyklose vykdytų empirinių tyrimų duomenys, pagal kultūrinio raštingumo tyrimo parametrus išanalizuoti abiejų šalių atvejai. Tyrimo diskusijos dalyje aptariami kultūrinio raštingumo sampratos ypatumai ir analizuojami atvejų pasikartojimai. Disertacijos pabaigoje pateikiamos išvados bei rekomendacijos, kaip galima ugdyti II, III ir IV gimnazijos klasių mokinių kultūrinį raštingumą daugiakultūrėje mokykloje.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė prof. dr. Ona Monkevičienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007).
doc. dr. Birutė Autukevičienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007);
doc. dr. Emilija Sakadolskienė Sakadolskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija,socialiniai mokslai, edukologija S 007);
prof. dr. Roma Kriaučiūnienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija, H 004);
prof. habil. dr. Ewa Filipiak (Kazimiero Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007), Bydgoščius, Lenkija).

XXV Edukacijos forumas „Neoliberalios aukštojo mokslo politikos ironiškieji paradoksai“

2023 m. birželio 20 d. 15.00–17.00 val. vyks Edukacijos forumas „Neoliberalios aukštojo mokslo politikos ironiškieji paradoksai“.

Kviečiame dalyvauti ugdymo ir švietimo tyrėjus, magistrantus, doktorantus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, švietimo ir socialinės politikos formuotojus, mokslinių asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, visus, kuriems aktualūs aukštojo mokslo klausimai.

Apie pranešėją

Dr. Rūta Petkutė yra Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto mokslininkė. Dr. Petkutė 2022 metais Talino universitete apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją “The Instrumentalisation of Academic Lifeworlds, Knowledge, and Education: Lithuanian Academics’ Responses to the European Higher Education Policy of Curriculum Restructuring” (liet. „Akademinio gyvenamojo pasaulio, žinių ir švietimo instrumentalizacija: Lietuvos akademikų požiūris į Europinę aukštojo mokslo studijų programų pertvarkos politiką”).

Disertacijoje siekiama suprasti, kaip Lietuvos universitetų akademikai suvokia ir priima Europos Sąjungos lygmenyje žinių ekonomikos politikos ir Bolonijos proceso rėmuose inicijuotas neoliberalias aukštojo mokslo reformas. Pasitelkiant kokybinę gyvenimo naratyvo tyrimų metodologiją, su antropologiniu atidumu detalei, atveriami Lietuvos akademikų gyvenamieji pasauliai ir aukštojo mokslo kaitos išgyvenimai, jų neatsiejant nuo platesnio socio-istorinio konteksto.

Disertacijoje atskleidžiama egzistuojanti įtampa tarp aukštojo mokslo politikos ir praktikos bei giluminės šios įtampos priežastys. Viena iš atsikartojančių  teminių gijų, išryškėjusių akademikų naratyvuose, yra brėžiama paralelė tarp šiuolaikinės, vadinamosios progresyvios Europos Sąjungos lygmenyje inicijuotos, į rinkos poreikius orientuotos aukštojo mokslo politikos krypties ir ankstesnio sovietinio politinio režimo. Akademikų akyse šie abu politiniai modeliai, nepaisant tam tikrų skirtumų, turi panašų technokratinį požiūrį į aukštąjį mokslą, žinias ir žmogų.  Dr. R. Petkutės daktaro disertacija Talino universitete buvo pripažinta išskirtine disertacija (Cum Laude) socialinių mokslų srityje, o Lietuvoje šiemet buvo nominuota „Geriausių disertacijų, apgintų užsienio mokslo ir studijų institucijose, konkursui“.
Atsispirdama nuo doktorantūros empirinio tyrimo rezultatų, dr. Rūta Petkutė 2022-2023 metais atliko podoktorantūros tyrinėjimus Jeilio universitete Amerikoje. Šiuo metu kartu su britų švietimo sociologu profesoriumi Ivor Goodson  ji rašo knygą „Exchanging Tyrannies: Paradoxes of Neoliberal Politics in a Post-Communist Society“ (liet. „Besikeičiančios tironijos: neoliberalios politikos paradoksai pokomunistinėje visuomenėje”). Tai yra tarpdisciplinis mokslinis darbas, apjungiantis aukštojo mokslo sociologijos, politikos mokslų, politinės antropologijos ir idėjų istorijos disciplinas. Pasitelkiant konceptualią, istorinę ir empirinę analizę, jame toliau gilinamasi į minėtą ironiškąją paralelę tarp neoliberaliojo ir sovietinio politinių režimų, atskleidžiant, jog šie du iš pirmo žvilgsnio ideologiškai vienas kitam prieštaringi politiniai modeliai egzistencinėje ar praktinėje politikos plotmėje skleidžiasi panašiomis neliberaliomis tendencijomis. Darbas turi tarptautinį aktualumą, nes pokomunistinės Lietuvos akademinis kontekstas yra pasitelkiamas minėtam panašumų paradoksui atverti. Knyga nesiekia paneigti Vakarų demokratijų, bet yra kvietimas savirefleksijai ir atvirai intelektualinei diskusijai. Užuot laikydami šiuo metu vakarietiškame, demokratiniame pasaulyje vyraujančias neoliberalias politinių reformų kryptis savaime suprantamu, nekvestionuojamu dalyku,  knygos autoriai kviečia permąstyti  šių reformų silpnybes bei tai, kokios laisvės ir demokratijos formų norėtume siekti ateityje.  Edukacijos forumo pranešime autorė pasidalins savo tarpdisciplininių tyrinėjimų atradimais.

 

Data 2023 m. birželio 20 d.
Laikas 15.00–17.00
Transliacija

Zoom: https://liedm.zoom.us/j/95493425562

Youtube: https://youtube.com/live/WCjMF33bnAI?feature=share

Moderatoriai:   dr. Raimonda Brunevičiūtė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė, profesorė;
dr. Romas Prakapas, Mykolo Romerio universiteto profesorius.
Pranešimas

Neoliberalios aukštojo mokslo politikos ironiškieji paradoksai.
dr.
Rūta Petkutė, Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotoja

 

Diskusijos dalyviai dr.Rimantas Želvys, Vilniaus universiteto profesorius
dr. Jolanta Urbanovič, LR Prezidento patarėja
dr. Ainius Lašas, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas
dr. Liutauras Kraniauskas, Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro vadovas, LMT Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narys
Diskusijos apibendrinimas prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė, prof. dr. Romas Prakapas
Informacija pasiteirauti: [email protected], tel. 8 686 39 529;
[email protected];
[email protected]
XXV Edukacijos forumo mokslinis ir organizacinis komitetas

Vadovė – prof. dr. Liudmila Rupšienė, LETA prezidentė

Nariai:

  1. Ainius Lašas, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas
  2. Romas Prakapas, Mykolo Romerio universiteto profesorius
  3. Raimonda Brunevičiūtė, LETA valdybos narė, profesorė
  4. Rūta Petkutė, Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotoja

Atviri švietimo duomenys – ir mokslui, ir ugdymo praktikai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija surengė XXV edukacijos forumą. Šįkart jo dalyviai nagrinėjo aktualią, bet švietimo bendruomenės retai aptarinėjamą švietimo duomenų naudojimo temą. Forumo dalyvius – ugdymo mokslų specialistus, tyrėjus, švietimo ir mokslo institucijų atstovus, švietimo politikos formuotojus, duomenų administravimo ir analizavimo specialistus – į diskusiją pakvietė forumo tema „Atviri švietimo sistemos duomenys: kaip juos efektyviau naudoti mokslo tyrimuose ir švietimo praktikos tobulinimui?“.

Įžanginį žodį forumo dalyviams tarusi Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) direktoriaus pavaduotoja dr. Asta Ranonytė trumpai pristatė svarbiausius šio edukacijos forumo klausimus. „Ar mes visi, dirbantys švietimo tyrimų lauke, žinome, kokie informaciniai vienetai, duomenys, jų masyvai yra kaupiami, saugomi? Kur jie prieinami?“. Pagrindinį forumo pranešimą „NŠA duomenys ir jų naudojimo galimybės“ perskaitė NŠA Infrastruktūros plėtros departamento direktorius Eduardas Daujotis ir NŠA Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus vedėjas Evaldas Bakonis.
Diskusijoje dalyvavo ir savo patirtimi bei įžvalgomis dalijosi Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės patarėjas Rimantas Žylius, Lietuvos sporto universiteto profesorius dr. Arūnas Emeljanovas, VILNIUS TECH profesorius dr. Aleksei Iurasov, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Edukologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Agnė Brandišauskienė, Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto Tarpdisciplininių statistinių tyrimų grupės vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja profesorė dr. Audronė Jakaitienė.
Forumą apibendrinusi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja profesorė dr. Loreta Žadeikaitė savo ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentės profesorės dr. Liudmilos Rupšienės vardu padėkojo forumo iniciatoriams, organizatoriams, pranešėjams ir diskusijos dalyviams.

Plačiau: https://www.svietimonaujienos.lt/atviri-svietimo-duomenys-ir-mokslui-ir-ugdymo-praktikai/

 

Sveikiname naują daktarę Jelizavetą Tumlovskają sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimas: tarp kontrolės ir laisvės (Edukologija (S 007), mokslinio darbo  vadovai – prof. dr. Dalia Survutaitė (2018-2019) ir prof. dr. Jonas Ruškus (2019-2023)) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.
Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.

Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.

  Žemiau pateikiame trumpą disertacijos  anotaciją:

Disertacijoje pateikiama Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų dualaus įsivertinimo ir išorinio vertinimo mechanizmo kritinė analizė.
Teorinėje dalyje remiantis Sartre (2000), Kito Žvilgsnio bei Foucault (1998, 2005) Panoptikumo ir Valdysenos filosofiniais konceptais analizuojama bendrojo ugdymo mokyklų vertinimo ontologinė prigimtis. Mokyklų vertinimo mechanizmas nagrinėjamas iš filosofijos ir iš vadybos mokslų pozicijų. Teorinė analizė atskleidė požiūrių į vertinimo mechanizmą prieštarą –iš filosofijos pozicijos, vertinimas yra galių santykiu pagrįstas kontrolės įrankis, negalintis skatinti laisvės. Vadybos požiūriu, jis yra būtina kokybės užtikrinimo prielaida.
Metodologijos dalyje pristatoma kompleksinė tyrimo strategija, įvardijamas ir pagrindžiamas tyrimo strategijos pasirinkimas, aptariami tyrimo imties sudarymo ir tyrimo dalyvių atrankos principai, tyrimo procesas; supažindinama su tyrimo rezultatų kokybės užtikrinimu, aptariama tyrimo etika ir įvardijami tyrimo ribotumai. Pristatomi ir pagrindžiami tyrimo duomenų analizės būdai.
Empirinis tyrimas atskleidė gana pozityvią tyrimo dalyvių nuomonę į vertinimo idėją, vertinimo kaip vadybos ciklo dalies reikalingumą, vertinimo mechanizmo poveikį vertybinių principų atpažinimui praktikoje. Tačiau tyrimo dalyvių patirčių analizė atskleidė platų, su vertinimo įgyvendinimu ir jo išgyvenimu susijusių, problemų spektrą. Vertinimo procedūros neskatina mokyklų pedagogų dirbti savarankiškai ir kūrybiškai, priešingai – jie jaučiasi spraudžiami į biurokratinius reglamentus ir mokyklų vertinimą traktuoja kaip nerimą keliantį, mokytojo ir mokyklos kūrybiškumą ir laisvę žlugdantį, biurokratinės kontrolės mechanizmą.
Tyrimo rezultatai suponuoja išvadą, kad Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų vertinimas turėtų keistis, suteikiant įgaliojimus mokyklos bendruomenei, stiprinant įsivertinimo praktiką ir kultūrą. Disertacijoje pateikiami sisteminis ir mokyklos vertinimo kaitos modeliai, kurie galėtų tapti alternatyva dabartiniam mokyklų vertinimo mechanizmui. Tyrimo rezultatų pagrindu pateikiamos rekomendacijos vertinimo mechanizmo tobulinimui.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė prof. Lina Kaminskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007).
prof. Natalija Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. Rimantas Želvys (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
doc. Berita Simonaitienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
dr. Zuzanna Sury (Krokuvos Jogailos universiteto Pedagogikos institutas, Lenkija, socialiniai mokslai, edukologija S 007).

Š.m. gegužės 31 d. 15 val. (Paryžiaus laiku), vyks nuotolinis EBPO seminaras ,,Švietimo ateitis: kaip ambicijos gali padėti pakeisti mokytojo profesiją?“ (angl. The Future of Education: How Ambition Loops Can Help Transform the Teaching Profession). 

Bendradarbiavimas yra labai svarbus siekiant stiprinti mokymo praktiką ir mokymosi patirtį klasėje. Tačiau kaip sistemingai gerinti mokyklų ir mokytojų bendradarbiavimą? Dalis atsakymo yra ambicijos: mokyklose, švietimo sektoriuje ir platesnėje bendruomenėje sutarti tikslai, kuriuos pasiekus, jie sustiprina vienas kitą ir sukuria teigiamus pokyčius.

Šiame internetiniame seminare dalyvaus švietimo  ekspertai,  bus siekiama  išsiaiškinti mokytojo profesijos ateities siekius ir galimą  jos klestėjimą.

Pranešėjai:
dr. Debbie Pushor, Saskačevano universiteto (Kanada) Mokymo programų studijų katedros profesorė.
prof. Johnas Fischetti, Niukaslo universiteto (Australija) Žmogaus ir socialinės ateities koledžo prorektorius, Niukaslo universitetas, Australija.
prof. Tony Hall, švietimo profesorius, Švietimo mokyklos ir švietimo tyrimų dizaino  direktorius, ateities projektavimas, Golvėjaus universitetas, Airija.
Moderatoriai: Claire Shewbridge (EBPO Švietimo ir įgūdžių direktorato projekto vadovė ir analitikė), ir Jason McGrath (EBPO Švietimo ir įgūdžių direktorato analitikas).

Registracijos nuoroda: https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_0z7I9t8ASkOHz_7i2npkYg#/registration

Š.m. gegužės 25 d. įvyko XXV Edukacijos forumas „Atviri švietimo sistemos duomenys: kaip juos efektyviau naudoti mokslo tyrimuose ir švietimo praktikos tobulinimui?“. Pagrindinį pranešimą ,,Nacionalinės švietimo agentūros duomenys ir jų naudojimo galimybės“ skaitė Eduardas Daujotis (NŠA Infrastruktūros plėtros departamento direktorius) ir Evaldas Bakonis (NŠA Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus vedėjas). 

Diskusijoje dalyvavo dr. Aleksei Iurasov (VILNIUS TECH profesorius),  dr. Agnė Brandišauskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Edukologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja),  dr. Arūnas Emeljanovas (Lietuvos sporto universiteto profesorius), prof. dr. Audronė Jakaitienė (Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto Tarpdisciplininių statistinių tyrimų grupės vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja). Rimantas Žylius (LR Ministrės Pirmininkės patarėjas). Forumą moderavo dr. Asta Ranonytė (Nacionalinė švietimo agentūra, direktoriaus pavaduotoja) ir dr. Robert Leščinskij (VILNIUS TECH Kūrybinių industrijų fakulteto studijų prodekanas, LETA valdybos narys).Visą forumo įrašą galima peržiūrėti Youtube kanale adresu : https://www.youtube.com/watch?v=MKbecsiWKfI&t=1424s