[:lt]2020 m. rugpjūčio 10 d. LR Seime Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė prof.dr. Liudmila Rupšienė susitiko su Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininku akademiku prof. Eugenijumi Jovaiša. Susitikime taip pat dalyvavo ŠMSM vyriausioji patarėja prof. dr. Loreta Žadeikaite. Susitikimo metu buvo pasidalinta nuomonėmis apie iššūkius  šalies švietimo sistemai, edukacijos tyrimų situaciją ir edukacijos tyrėjų galimybes diegiant ir propaguojant pažangią švietimo ir ugdymo patirtį. Atviroje ir konstruktyvioje diskusijoje drauge buvo svarstoma, kaip būtų galima  telkiant edukologijos mokslininkus gerinti ugdymo ir švietimo situaciją šalyje ir kokį vaidmenį šiame procese galėtų vaidinti Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija. Buvo sutarta dėl tolimesnių žingsnių ir  bendradarbiavimo.

Prezidentė taip pat pakvietė komiteto pirmininką dalyvauti LETA 2020 spalio 9-10 dd.  konferencijoje.

[:]

[:lt]Mielos kolegės ir mieli kolegos,

 

Paskelbtas konkursas dalyvauti  Europos Komisijos ir Britų Tarybos projekte, kuriuo siekiama stiprinti mokyklų vadovų kompetenciją vadovauti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui mokykloje. Pagrindiniai projekto dalyviai bus mokyklų vadovai, tačiau keletą vietų numatoma skirti kitiems švietimo specialistams, tame tarpe – šios srities tyrėjams. Tai puikus šansas LETA tyrėjams gilinti savo kompetencijas per dalyvavimą solidžiame projekte.

Visą informaciją apie projektą ir reikalavimus rasite čia:

https://www.nsa.smm.lt/2020/06/29/kvieciame-mokyklu-vadovus-svietimo-ekspertus-dalyvauti-projekte-parama-mokyklu-vadovams-ugdymo-turinio-reformos-lietuvoje-lyderiams/[:]

[:lt] 

Sveikiname dr. Ramunę Bagdonaitę-Stelmokienę sėkmingai apgynus edukologijos mokslo krypties disertaciją „Grindžiamoji savaiminio mokymosi „švytuoklės“ teorija: ne giminaitį vaiką globojančių šeimų patirtis“ (vadovė prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė).

Disertacijoje sukonstruota grindžiamoji savaiminio mokymosi „švytuoklės“ teorija, kuri apibūdina ne giminaitį vaiką globojančios šeimos savaiminį mokymąsi kaip nuolat skirtingomis kryptimis ir amplitudėmis judantį procesą, kylantį spirale aukštyn. Tai sunkiai nuspėjamas, skirtingais savaiminio mokymosi tipais persidengiantis, socialiai konstruojamas, tikslingas, sąmoningas ir / ar atsitiktinis, spontaniškas mokymasis. Švytuoklės metafora naudojama siekiant paaiškinti, jog savaiminis mokymasis globėjų šeimoje nėra linijinis, vienakryptis ar laiptinis, o atvirkščiai – nepastovus ir nuolat siūbuojantis skirtingomis kryptimis: orientuojantis į ateitį ir konstruojant savo mokymosi kelią, bei kartu žvelgiant į praeitį ir mokantis iš jos refleksijos dėka. Mokymosi „švytuoklė“ siūbuoja tiek asmeniniame, tiek socialiniame lygmenyse bei mikro, mezo ir makro kontekstuose, ir padeda besimokantiesiems nuolat tobulėti, augti, įprasminti save, pamatyti ir priimti save vis iš naujo.

[:]

[:lt] prof. dr. Aušra KAZLAUSKIENĖ

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė, Bendrojo ugdymo tinklo vadovė

 

2020 metais gegužės mėn. LR Švietimo, mokslo ir sporto Ministro įsakymu sudaryta atrankos komisija priėmė sprendimą dėl Bendrojo ugdymo tarybos sudėties. Pranešime pateikta informacija, kad prof. dr. Aušra KAZLAUSKIENĖ yra patvirtinta ketverių metų Tarybos kadencijai kaip Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos atstovė.

Taryba yra kolegiali valstybės švietimo savivaldos institucija, skatinanti visuomenę dalyvauti formuojant ikimokyklinio priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo politiką ir priimant sprendimus. Tarybos funkcijos:

– inicijuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo turinio kaitos darbus;

– inicijuoja mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo tobulinimo darbus;

– pritaria bendrųjų programų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos nuostatų, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo, švietimo aprūpinimo standartų projektams; švietimo, mokslo ir sporto ministro prašymu teikia išvadas dėl kitų teisės aktų, reglamentuojančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo turinį, mokytojų kvalifikaciją ir profesinę raidą, mokyklų aprūpinimą, projektų.[:]

[:lt]

Sveikiname dr. Vaidą Jurgilę sėkmingai apgynus edukologijos mokslo krypties disertaciją „Grindžiamoji tarpkultūrinio mokymosi ,,spiralės“ teorija: lietuvių studentų mokymosi patirtis“ (vadovė prof. dr. Valdonė Indrašienė, mokslinė konsultantė prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė).

Disertacijoje siekiama ne tik geriau suprasti, kaip studentai mokosi tarpkultūrinėse studijose, bet ir iš mokslinės perspektyvos aptarti aktualius ir probleminius tarpkultūrinio mokymosi aspektus. Šioje disertacijoje fokusuojamasi į auditorijoje vykstantį tarpkultūrinį mokymąsi, susijusį su neišvengiamais aš ir kito susidūrimais. Disertacijoje taikoma grindžiamosios teorijos metodologinė prieiga padeda visapusiškai atskleisti kultūrinio tapatumo ir tarpkultūrinio mokymosi sąsajas, kurios gali lemti tiek pozityvius mokymosi rezultatus, tiek vidinę įtampą, pasipriešinimus, kalbinę atskirtį, netgi baimę. Atliktas empirinis tyrimas leido pasitelkti tarpkultūrinio mokymosi spiralės metaforą, kuri naujai atskleidė tarpkultūrinio mokymosi koncepciją ir jo kompleksiškumą. Spiralės sukimasis pirmyn ir atgal vaizduoja tarpkultūrinio mokymosi procesą, kurio metu studentai nuolat stengiasi balansuoti savo mokymosi procese.

 [:]

[:lt][:]

[:lt]Sausio 31 d. įvyko LETA ir Švietimo, mokslo bei sporto ministerijos atstovų susitikimas. Susitikime dalyvavo LETA prezidentė prof.dr. Liudmila Rupšienė, vice-prezidentė doc.dr. Irena Stonkuvienė, projektinės veiklos tinklo vadovė dr. Eglė Pranckūnienė. Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją atstovavo vice-ministrė prof.dr. Jolanta Urbanovič ir Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja prof.dr. Loreta Žadeikaitė. Dalykiškoje ir bendradarbiaujančioje atmosferoje buvo aptartos LETA ir ŠMSM bendradarbiavimo gairės , numatyti konkretūs bendri 2020 metų renginiai: bendra LETA ir ŠMSM konferencija, darbinis ŠMSM atstovų ir LETA valdybos bei tinklų komitetų pasitarimas, tarptautinio PISA tyrimo informacinis-metodologinis seminaras, naujausių disertacijų pristatymas ŠMSM, kt.[:]

[:lt]

2020 m. sausio 8 d. LETA prezidentė prof.dr. Liudmila Rupšienė susitiko su  LEU Alumnų atstovais. Susitikimo metu L.Rupšienė LEU Alumnų atstovams pristatė Lietuvos edukacinių tyrimų asociaciją, jos veiklas tinkliniame, nacionaliniame ir tarptautiniuose lygmenyse, informavo apie individualią LETA narystę, pasidalino samprotavimais apie LETA institucinį bendradarbiavimą su LEU Alumnų draugija. Buvo diskutuojama apie LETA senjorų tinklo įkūrimą, senjorų įtraukimą į šį tinklą, šio tinklo valdymą. Tikimasi, kad susitikimas pasitarnaus aktyvesniam edukacijos tyrėjų-senjorų įsitraukimui į LETA ir tuo pačiu – harmoningesniam įvairių kartų edukacijos tyrėjų atstovavimui bei bendradarbiavimui Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijoje.[:]