Tinklo komitetas

Projektinės veiklos ir strateginių partnerysčių tinklo komitetas

Pirmininkė – dr. Petruškevičiūtė  Auksė (Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, Vytauto Didžiojo universitetas).
Nariai:
doc. dr. Chodzkienė Loreta (Vilniaus universitetas);
doc. dr. Dudėnienė Lolita (Kauno sporto universitetas);
doc. dr. Garšvė Lina ( Šiaulių valstybinė kolegija);
Jurgelionienė Rūta (Utenos kolegija);
dr. Kairienė Aida (Vytauto Didžiojo universitetas);
dr. Misiūnaitė-Bačiauskienė Eglė (Lietuvos Sveikatos mokslų universtetas);
dr. Škėrienė Sandrita (Kauno technologijos universitetas).