Sveikiname naują daktarę Rasą Kulevičienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją  „Sąmoningas atgręžimas į mokymąsi“: pradinių klasių mokinių įgalinimo reflektuoti apie mokymąsi lietuvių kalbos pamokose konstruktyvistinė grindžiamoji teorija”  (Edukologija (S 007), moksliniai vadovai: (2008-2015 m.) prof. dr. Dalia Kiliuvienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007), (2015-2021 m.) prof. dr. Liudmila Rupšienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Klaipėdos universiteto, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universiteto bibliotekose. Su disertacija galima susipažinti adresu: https://www.ku.lt/lt/doktoranturos-studijos-4/doktorantura/doktoranturos-studijos-1/ginamos-ir-apgintos-disertacijos-1

Žemiau pateikiame jos trumpą anotaciją. 

Disertacijoje, naudojant konstruktyvistinės grindžiamosios teorijos pagal K. Charmaz prieigą, pateikiama sukonstruota, empiriniais tyrimo duomenimis grįsta „sąmoningo atgręžimo į mokymąsi“ teorija, kurioje atskleidžiama kaip mokytojai įgalina pradinių klasių mokinius reflektuoti apie mokymąsi lietuvių kalbos pamokose, t.y. kokie instrumentai yra siūlomi bei kokie procesai tuomet vyksta. Pirmojoje disertacijos dalyje aptariamos filosofinės refleksijos ištakos nuo Antikos iki XX a. Antrojoje dalyje aprašoma tyrimo metodologija (konstruktyvistinės grindžiamosios teorijos epistemologija, imtis, duomenų rinkimo ir analizės metodai, etika, tyrimo ribotumai ir kt.). Trečiojoje dalyje pateikiami tyrimo radiniai – grindžiamosios teorijos kategorijos, subkategorijos, jas charakterizuojančios dimensijos. Ketvirtoje – pristatoma sukonstruota „sąmoningo atgręžimo į mokymąsi“ teorija bei atskleidžiama kokia ji yra pagrindinių XX–XXI a. teorijų apie refleksiją ir reflektavimą mokantis kontekste. Diskusijos dalyje empirinio tyrimo radiniai aptariami juos lyginant su filosofų ir mokslininkų idėjomis apie refleksiją, įgalinimą reflektuoti. Aprašomas „sąmoningo atgręžimo į mokymąsi“ teorijos naujumas, pateikiamos rekomendacijos lietuvių kalbos mokymui skirtų leidinių autoriams, internetinių mokymosi aplinkų, skaitmeninių priemonių ir platformų kūrėjams, pradinių klasių mokytojams.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)
prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)
prof. dr. Aušra Kazlauskienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)
prof. dr. Polyxeni Pange (Joaninos universitetas, Graikija, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)
dr. Eglė Pranckūnienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)