Sveikiname naują daktarę Rasą Greenspon sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Pagalba dėstytojams kuriant į mokymąsi orientuotą vertinimą technologijomis grindžiamoje mokymosi aplinkoje (Edukologija (S 007),  mokslinio  darbo vadovė prof. dr. Airina Volungevičienė, mokslinis konsultantas prof. dr. Erno Lehtinen) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.
Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją:

Technologijomis grindžiamoje mokymo(si) aplinkoje mokymo(si) ir vertinimo praktikos dažnai reikalauja skirtingo požiūrio, nes pedagoginių praktikų, veiksmingų mokyme auditorijose, taikymas neveikia, nes TGM aplinka įgalina dėstytojus ir besimokančiuosius naudotis naujomis sąveikoms ir grįžtamojo ryšio galimybėms. Pasitelkiant kokybinę prieigą, šioje disertacija siekiama nustatyti technologijomis grindžiamos mokymo(si) aplinkos potencialą padėti dėstytojams kurti į mokymąsi orientuotą vertinimą. Išvados padarytos remiantis teorine analize ir dviejų etapų empirinio tyrimo radiniais, pvz., kokybiniu tyrimu, įgyvendintu atliekant pusiau struktūruotus interviu su tos srities ekspertais (interviu su ekspertais) ir atvejo analizę pasirinktoje aukštojo mokslo institucijoje (interviu su dėstytojais bei studijų dalykų analizė Moodle nuotolinio mokymosi aplinkoje). 

Šis tyrimas patvirtino, kad į mokymąsi orientuoto vertinimo įgyvendinimas TGM aplinkoje yra sudėtingas procesas, tačiau technologinių sprendimų, palengvinančių vertinimą, panaudojimas turi daug naudos. TGM aplinkos potencialas mokymosi proceso lengvinimui ir gerinimui gali būti stebimas: TGM aplinka sukuria galimybes skatinti savireguliacinį mokymą(si) bei sudaro sąlygas interaktyviam mokymui(si) ir grįžtamajam ryšio teikimui. TGM aplinka palengvina vertinimą, aprūpindama dėstytojus besimokančiųjų mokymosi pažangos stebėjimo įrankiais, įgalina savalaikį grįžtamojo ryšio teikimą bei palaiko į besimokantįjį orientuotą požiūrį.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė – prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vytauto Didžiojo universitetas
prof. dr. Auksė Balčytienė, humanitariniai mokslai, filosofija H 001, Vytauto Didžiojo universitetas
prof. dr. Nijolė Burkšaitienė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vilniaus universitetas
doc. dr. Viktorija Mažeikienė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Mykolo Romerio universitetas
prof. dr. Ana Balula, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Aveiro universitetas