Sveikiname naują daktarę Nataliją Kaunickienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Asmeninio profesinio tobulėjimo sistema mokykloje: mokytojų profesinio augimo patirtys (Edukologija (S 007),  mokslinio  darbo vadovas  prof. dr. Remigijus Bubnys) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto bibliotekose ir VU interneto svetainėje adresu: www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius. Su disertacija galima susipažinti adresu:https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=258FF2DA238CE2410BEB200A59675058/KA…

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją:

Disertacijoje analizuojamos mokytojų profesinio augimo patirtys asmeninio profesinio tobulėjimo (APT) sistemos mokykloje kontekste, atskleidžiant profesinio tobulėjimo ir profesinio augimo sampratų turinį, tobulėjimo modelių analizę. Pristatytas teorija grįstas APT modelis, apimantis individualų, grupių ir institucinį lygmenis bei esmines profesinį augimą skatinančias sritis, kurio pagrindu įdiegta APT sistema mokykloje veiksmingam mokytojo asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.

Fenomenografinis tyrimas (Marton, Säljö, Svensson, Åkerlind) sudarė sąlygas išskirti kategorijas, iliustruojančias mokytojų profesinio augimo patirtis skirtinguose lygmenyse: asmeniniame – mokytojo refleksijos sąlygojami individualūs pokyčiai; grupės – kolegialus bendradarbiavimas, siekiant numatytų tikslų, ir organizacijos – sistemos įgalintas asmeninis profesinis tobulėjimas. Hierarchiniai ryšiai tarp kategorijų ir pateikta rezultatų erdvė patvirtino esminę asmeninio profesinio tobulėjimo idėją mokyklos sistemos kontekste: mokytojas patiria profesinį augimą, vykstant jo elgesio, mąstymo ir nuostatų pokyčiams per mokymąsi kaip naujų žinių gavimą, sistemingą individualų ir grupinį reflektavimą, bendradarbiaujant, kuriant savitą mokymo(si) metodiką ir kt. Pagrįsti esminiai mokytojų mokymosi būdai, skatinantys profesinį augimą, susiejantys individualias ir organizacijos tobulėjimo praktikas. Identifikuoti veiksmingo asmeninio profesinio tobulėjimo mechanizmai suteikia galimybes modeliuoti ir kurti unikalias ir veiksmingas profesinio tobulėjimo, mokymosi ir augimo sąlygas mokyklose, plėtojant profesinį kapitalą.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė – prof. dr. Aušra Kazlauskienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
prof. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
doc. dr. Asta Meškauskienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
prof. habil. dr. Joanna M. Łukasik (Krokuvos pedagoginis universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007).