Sveikiname naują daktarę  Liną Vaitkutę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Kompetencijomis grindžiamo profesinio mokymo turinio įveiklinimas ir jo implikacijos profesijos mokytojų praktikai ir kompetencijoms Italijoje ir Lietuvoje (Edukologija (S 007), mokslinis  vadovas – prof. dr. Vidmantas Tūtlys) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.
Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.

Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.

Žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją:

Disertacijoje siūloma nauja perspektyva į kompetencijomis grindžiamo (KG) mokymo turinio šiuolaikiškumą ir aktualumą profesinio mokymo praktikai ir mokiniams, jo esminius elementus teoriniu-konceptualiuoju ir reglamentavimo lygiais bei galimus variantus. Tyrimu siekta atskleisti KG profesinio mokymo turinio įveiklinimo procesus ir jų probleminius laukus mokyklinėse Lietuvos ir Italijos profesinio mokymo sistemose, įvertinant su tuo susijusius profesijos mokytojų veiklos pokyčius ir jų poveikį kompetencijų poreikiams.
Siekiant ištirti švietimo fenomeną natūralioje aplinkoje taikyta kokybinio tyrimo paradigma. Tyrimo duomenims surinkti naudota mokslinių šaltinių analizė, mokymo turinio reformų, politikos dokumentų, profesijos mokytojų ir instruktorių rengimo institucinės sąrangos lyginamoji analizė bei KG mokymo turinio įveiklinimo Lietuvoje ir Italijoje lyginamasis empirinis tyrimas. Pastarojo duomenys surinkti pusiau-struktūruotų interviu su 48 profesijos mokytojais ir administracijos atstovais dviejose šalyse metu, jų analizei taikyta kokybinė turinio analizė.
Tyrimas leido konceptualizuoti kompetencijomis grindžiamo mokymo turinio įveiklinimą bendrosios įgūdžių formavimo sistemos kontekste, veikiant varžantiems ir paremiantiems išoriniams, organizaciniams ir asmeniniams faktoriams. Mokymo turinio įveiklinimas atsiskleidė kaip kompleksiška profesijos mokytojų veiklų struktūra, pradedant numatytojo mokymo turinio tikslų interpretavimu ir išvertimu ir baigiant mokinių įgytų kompetencijų vertinimu. Šių veiklų pamatas ir pagrindinė transformacija – mokytojų kolegialus darbas ir bendradarbiavimas.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė – doc. dr. Aušra Rutkienė, Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007,
prof. dr. Lina Kaminskienė, Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007,
doc. dr. Rita Mičiulienė ,Vytauto Didžiojo universitetas socialiniai mokslai, edukologija S 007,
doc. dr. Judita Kasperiūnienė, Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007,
prof. dr. Paolo Sorzio, Trieste universitetas, Italija. socialiniai mokslai, edukologija S 007,
prof. dr. Francesco Magni,Bergamo universitetas, Italija. Socialiniai mokslai, edukologija S 007.