Sveikiname naują daktarę  Justiną Garbauskaitę-Jakimovską sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Tapti neformaliuoju ugdymu. Post- struktūralistinė neformaliojo (jaunimo) ugdymo analizė (Edukologija (S 007), mokslinė konsultantė – prof. dr. Lilija Duoblienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Klaipėdos, Mykolo Romerio universitetų bibliotekose ir VU interneto svetainėje adresu: www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos  anotaciją. 

Disertacijoje, pasitelkiant poststruktūralistinės filosofijos konceptus, analizuojamas neformalusis ugdymas ir ugdytojų patirtys. Siekiama atskleisti neformaliojo (jaunimo) ugdymo lauke atsirandančių ugdytojų tapsmą ir jų kuriamą daugybišką lauką. Disertacija parengta „mąstant su teorija“. Mąstymas su teorija pirmiausia reiškia prancūzų filosofų Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari konceptų analizę ir žvilgsnį į neformalųjį ugdymą per šiuos konceptus. Disertacijoje pritaikoma (įdiegiama) dalis Deleuze’o ir Guattari pasiūlytų konceptų (tapsmas, rizoma, daugialypumas, afektas, nomadiškumas, teritorija, paslaptis), leidžiančių svarstyti apie neformaliojo ugdymo aspektus, praktiniame lauke dažnai liekančius nepastebėtais. Pasirinkta disertacijos struktūra, prasidedanti nuo NFU teorinių implikacijų, jau atliktų tyrimų apžvalgos, žvelgia į neformaliojo ugdymo reiškinį plačiai, skiria dėmesio ryšiams ir sąveikoms su kitais kontekstais. Darbas tęsiamas, pasitelkiant asmeninį neformaliojo ugdymo išgyvenimą, ateinantį iš praktikuojančių ugdytojų ir besimokančiųjų. Kalbėdami apie savo patirtis NFU, tyrimo dalyviai patvirtina tai, kas anksčiau apie NFU pasakyta, ir praplečia žinias apie NFU lauką, praktikas, vertybes ir veikimo būdus. Taip vėl grįžtama nuo asmens lygmens prie plataus žvilgsnio į neformalųjį ugdymą kaip į ugdymo reiškinį – daugialypį, įvairų, esantį nuolatiniame tapsme.
Raktažodžiai: poststruktūralizmas, neformalusis ugdymas, ugdytojas, tapsmas, Deleuze ir Guattari. 

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė – doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. dr. Natalija Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. dr. Liudmila Rupšienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. dr. Audronė Skukauskaitė (Centrinės Floridos universitetas, JAV, socialiniai mokslai, edukologija – S 007).