Sveikiname naują daktarę Jeleną Vildžiūnienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją ,,Pedagoginių strategijų poveikis 5–7 metų vaikų metakognityvinei stebėsenai ir kontrolei plėtotis ” (Edukologija (S 007),  mokslinio  darbo vadovė  prof. dr. Ona Monkevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti:
Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.

Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.

Žemiau pateikiame  disertacijos trumpą anotaciją.

Disertacijoje analizuojamas pedagoginių strategijų poveikis 5–7 metų vaikų metakognityvinei stebėsenai ir kontrolei plėtotis. Teorinėje dalyje pristatoma skirtingų metakognicijos konstrukto lygmenų koncepcija, pagrindžianti metakognityvinę savireguliaciją, vykstančią individualiame, t. y. mentaliniame, lygmenyje, ir metakognityvinį reguliavimą, vykstantį socialinių sąveikų lygmenyje ir sąveikų su aplinka lygmenyje. Remiantys atliktais tyrimais, pateikiami susisteminti 5–7 m. amžiaus vaikų vykdomos metakognityvinės stebėsenos ir kontrolės raiškos požymiai. Pristatomas keturių pedagoginių strategijų, grindžiamų eksplicitine ir implicitine prieiga, metakognicijos ugdymusi vaikiant individualiai ir socialinėse sąveikose, pagrindimas. Metodologijos dalyje aptariama empiriniam tyrimui vykdyti pasirinkta mišrių metodų prieiga, konvergentinis paralelinis dizainas, duomenų rinkimo ir analizės metodai, tyrimo etika. Tyrimo rezultatų dalyje pristatomi vykdant empirinį tyrimą atskleisti natūraliame ugdymo(si) procese vaikų tarpasmeninėse sąveikose vykstančio metakognityvinės stebėsenos ir kontrolės individualaus ir pasidalyto konstravimo požymiai. Pateikiami kiekybinio tyrimo apie ugdytojų naudojamų pedagoginių strategijų veiksmingumą, plėtojant 5–7 m. amžiaus vaikų metakognityvinę stebėseną ir kontrolę natūraliame ugdymo(si) procese, rezultatai. Pristatomi kokybinio tyrimo, atskleidžiančio vaikų gebėjimą identifikuoti ir verbalizuoti kai kuriuos kognityvinius procesus, metakognityvinės stebėsenos ir kontrolės aspektus, rezultatai.

Disertacijos gynimo taryba:

 

Pirmininkėprof. dr. Lina Kaminskienė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vytauto Didžiojo universitetas, Švietimo akademija.
prof. dr. Daiva Malinauskienė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija,
prof. dr. Tija Zirina, socialiniai mokslai, psichologija S 006, Latvijos universitetas,
prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vytauto Didžiojo universitetas, Švietimo akademija,
doc. dr. Milda Brėdikytė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vytauto Didžiojo universitetas.