Sveikiname naują daktarę dr. Agnę Daučianskaitę-Kubilevičienę sėkmingai apgynus disertaciją.

Sveikiname naują daktarę Agnę Daučianskaitę-Kubilevičienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Pedagogo lyderystė ugdomojoje sąveikoje su besimokančiuoju ugdant atlikėjus (Edukologija (S 007),  mokslinio  darbo vadovė – prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti:
Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.

Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.

Žemiau pateikiame  disertacijos trumpą anotaciją.

Šiuo tyrimu norima parodyti ir atskleisti profesionalaus muzikos atlikėjo rengimo kelią nuo muzikos mokyklos iki aukštosios mokyklos, remiantis lyderystės koncepcija ugdymo(si) procese tarp pedagogo ir besimokančiojo. Šis disertacinis tyrimas taip pat prisidės prie profesionaliam muzikiniam ugdymui skirtų mokslinių šaltinių plėtros nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Disertaciją sudaro keturios dalys. Teorinėje dalyje yra analizuojamas bendrasis menininkų ugdymo paveikslas: aptariamas nacionalinis ir tarptautinis kontekstas, aprašomi muzikos atlikėjų rengimą reglamentuojantys dokumentai, atskleidžiamos lyderystės ir muzikinio ugdymo sąsajos, aprašoma ugdomoji sąveika tarp pedagogo ir besimokančiojo, aptariamas tapsmas profesionaliu muzikos atlikėju. Mokslinio tyrimo metodologijos dalyje pristatoma hibridinė metodologija (brikoliažas), apimanti tematinę analizę ir fenomenografiją. Šiame disertaciniame tyrime abiejų integruojamų metodologijų filosofinė paradigma yra tapati. Tematinės analizės filosofinis pagrindas yra aprašomoji fenomenologija, kuri yra koncentruota į išgyvenamą tyrimo dalyvių (mokytojų, dėstytojų) patirtį, atskleidžiančią jų gyvenamąjį profesinį pasaulį (Sundler ir kt., 2019). Fenomenografijos filosofinė nuostata taip pat yra aprašomoji (interpretatyvinė) fenomenologija (Marton, 1986). Mokslinio tyrimo metodologijos dalyje taip pat supažindinama su empirinio tyrimo imtimi, duomenų rinkimu, tyrimo instrumentu, analizės metodais, informuojama, kaip buvo laikomasi tyrimo etikos. Empirinėje disertacijos dalyje aptariami tyrimo metu gauti rezultatai. Diskusijos dalyje tyrimo rezultatai analizuojami, remiantis hibridinės metodologijos dizainu, kuris integruoja tematinę analizę ir fenomenografiją su teoriniais svarstymais. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, rekomendacijos ir literatūros sąrašas.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė prof. dr. Asta Rauduvaitė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vytauto Didžiojo universitetas.
prof. dr. Remigijus Bubnys, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija;
prof. dr. Vidmantas Tūtlys, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vytauto Didžiojo universitetas;
prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Klaipėdos universitetas;
dr. Laura Purdy, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Liverpulio John Moores universiteteas, Jungtinė Karalystė.