Sveikiname naują daktarę Dovilę Lisauskienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Grindžiamoji mažiau galimybių turinčio jaunimo socioedukacijos per rekreaciją teorija (Edukologija (S 007), mokslinio darbo vadovė – prof. dr. Vilmantė Aleksienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

 

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.
Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos  anotaciją.

Disertacijoje atskleidžiamas mažiau galimybių turinčio jaunimo socioedukacijos per rekreaciją proceso vyksmas neformalioje (laisvalaikio) aplinkoje. Teorinėje disertacijos dalyje analizuojamas rekreacijos reiškinys socialiniame edukaciniame diskurse. Vadovaujantis Cromptono Naudos evoliucine piramide, akcentuojami rekreacijos kaip pripažintos socialinės vertės aspektai. Remiantis socialinio konstrukcionizmo paradigma išryškinama socialinės aplinkos svarba socioedukacijos per rekreaciją procesui. Rekreacinio turinio socioedukacinė transformacija analizuojama laisvojo ugdymo paradigmos kontekste pasitelkiant savaiminio mokymosi dimensiją. Skyriaus pabaigoje grindžiamas empirinio tyrimo radinys – sukonstruota nauja grindžiamoji „Nematomosios rankos“ socioedukacinė teorija, kurios veikimas aiškinamas pasitelkiant Smitho „Nematomosio rankos“ teoriją.
Metodologinėje dalyje pristatoma konstruktyvistinės grindžiamosios teorijos tyrimo strategija, įvardijami formalūs ir subjektyvūs tyrimo strategijos pasirinkimai, aptariamas tyrimo procesas: tyrimų dalyvių atrankos kriterijai, pristatomas duomenų rinkimo pagrindimas, aprašomas atmintinių integravimas į rezultatų analizę, supažindinama su tyrimo rezultatų kokybės užtikrinimu, aptariama tyrimo etika ir įvardijami tyrimo ribotumai.
Empirinėje dalyje aprašoma sukonstruota grindžiamoji teorija – „Nematomosios rankos“ socioedukacinė teorija, kuri atskleidžia matomus proceso veiksnius ir nematomą socioedukacijos per rekreaciją proceso vyksmą.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė– prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vytauto Didžiojo universitetas.
doc. dr. Eglė Stasiūnaitienė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vytauto Didžiojo universitetas,
dr. Vaida Jurgilė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vytauto Didžiojo universitetas,
prof. dr. Remigijus Bubnys, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija,
doc. dr. Tomas Butvilas, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Mykolo Romerio universitetas.