Sveikiname naują daktarę Aušrą Kardašienę  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Gimnazijos įtraukiosios kultūros kūrimas neformaliąja muzikine veikla   (Edukologija (S 007),  mokslinio  darbo vadovė  prof. dr. Diana Strakšienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti: Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto bibliotekose ir VU interneto svetainėje adresu: www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją:

Disertaciniame darbe išryškinamos prielaidos, kad keičiantis švietimo sistemos siekiams neišvengiamai keičiasi ir mokyklos, kaip organizacijos kultūros samprata, kurią veikia konkurencija, besikeičiantys visuomenės reikalavimai, ugdytinių lūkesčiai, vis augantis valstybės interesas, atsiskaitomybės, reikalavimai. Darbe pagrindžiamas mokyklos, kaip organizacijos kultūros teorinis konceptas, aptartas mokyklos kultūros fenomenas įtraukiojo ugdymo kontekste, konceptualizuota įtraukiojo ugdymo samprata edukacinių paradigmų kontekste, atliktas kokybinis tyrimas, panaudojant iš dalies struktūruotą interviu metodą, kuriuo buvo siekta išsiaiškinti, kokias prasmes mokiniai, mokytojai ir tėvai suteikia neformaliosios muzikinės veiklos raiškai gimnazijoje ir kaip galima kurti įtraukiąją kultūrą gimnazijoje, remiantis neformaliąja muzikine veikla.

Tyrimas atskleidė, kad įtraukios gimnazijos kultūros (IGK) modelio kūrimas, panaudojant neformaliąją muzikinę veiklą, reikšmingas kuriant mokyklą visiems, nes taikant šį modelį, anuliuojama įtraukųjį aspektą turinčių mokinių diskriminacija ir atskirtis, įveiklinti tampa visi organizacijos nariai. Toks kultūros puoselėjimas, kada visa bendruomenė, būdama atvira pokyčiams aktyviai įsitraukia į mokyklos gyvenimą, pagrįstai leidžia daryti išvadą, kad neformaliąja muzikine veikla formuojamos pamatinės vertybės teigiamai paveikia mokinių siekį ne tik kūrybiškai save išreikšti, muzikuojant patirti sėkmės situaciją, bet ir stiprina bendradarbiavimu grįstą ryšį tarp visų ugdymo proceso dalyvių.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas – prof. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
prof. dr. Renata Bilbokaitė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
prof. dr. Beate Hennenberg (Vienos muzikos ir scenos menų universitetas, Austrija, humanitariniai mokslai, menotyra – H 003),
doc. dr. Emilija Alma Sakadolskis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
doc. dr. Edita Štuopytė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007).