Sveikiname naują daktarą Martyną Maniušį sėkmingai apgynus daktaro disertaciją  Mokinių istorinio raštingumo ugdymas(is) dirbant su istorijos šaltiniais pagrindinio ugdymo trečiajame koncentre (Edukologija ((S 007) mokslinė vadovė doc. dr. Aušra Žemgulienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto ir nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoseSu disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11,  Akademija, Kauno r.

Žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Disertacijos pagrindinis probleminis klausimas, kaip ugdyti Lietuvos mokinių istorinį raštingumą, dirbant su istorijos šaltiniais trečiame koncentre, ir įvertinti jo augimą. Teoriniu lygmeniu, remiantis Lietuvos ir užsienio autorių darbais bei Lietuvos ugdymo programų dokumentų analize, sukurta istorinio raštingumo ugdymo(si) samprata bendrojo ugdymo trečiajame koncentre. Nustatyta, kad istorinio raštingumo pagrindą sudaro kritinio mąstymo (apimančio ir kritinį raštingumą), istorinio mąstymo ir istorinio tyrimo gebėjimų iš(si)ugdymas, kurio augimas įvertinamas vartojant antrines istorijos sąvokas. Konstatuota, kad istorijos pažinimo augimo lygių, darbo su istorijos šaltiniais, kaip įrodymais, gebėjimų augimo ir istorijos antrinių sąvokų koreliacinis ryšys, sudaro galimybę nustatyti mokinio pasiektą istorinio raštingumo lygį pagrindinio ugdymo lygmens trečiame koncentre. Atliktu pedagoginiu diagnostiniu tyrimu pagrindžiamas darbo su istorijos šaltiniais gebėjimų ugdymo(si) ir vertinimo šešių lygių augimo modelis ir jo veiksmingumas, įvertinant 9-os klasės mokinių gebėjimus dirbti su istorijos šaltiniais, kaip įrodymais.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė – prof. dr. Daiva Jakavonytė Staškuvienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
doc. dr. Rita Mičiulienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
prof. dr. Juozas Skirius (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija H 005)
doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
prof. dr. Iveta Kestere (Latvijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007).