Sveikiname naują daktarą Jogailą Vaitekaitį sėkmingai apgynus daktaro disertaciją. 

Sveikiname naują daktarą Jogailą Vaitekaitį sėkmingai apgynus daktaro disertaciją ,,STEM ugdymas Lietuvoje: posthumanizmo perspektyva”(Edukologija (S 007), mokslinė konsultantė – prof. dr. Lilija Duoblienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti  Vilniaus universiteto, Klaipėdos, Mykolo Romerio universitetų bibliotekose ir VU interneto svetainėje adresu: www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją: 

Disertacijoje teigiama, kad STEM (angl. science, technology, engineering, mathematics) ugdymas yra potencialus edukacinis atsakas antropoceno eros iššūkiams. Darbe keliamas tikslas – išanalizuoti STEM ugdymo filosofines bei ideologines prielaidas antropoceno kontekste ir identifikuoti posthumanistines jo rekonceptualizavimo galimybes Lietuvoje. Atskleista, jog dominuojantis instrumentalistinis STEM ugdymo diskursas diktuoja atitinkamą gamtamokslinio raštingumo sampratos interpretavimą ir vertinimą besiremiantį pozityvistinėmis, ontologinėmis ir epistemologinėmis nuostatomis. Disertacijoje įrodinėjamama, kad ugdymo filosofijos diskurse posthumanistinėmis vadintinos idėjos yra aktualios STEM ugdymui. Tarp siūlomų idėjų minėtina kitokia žmogaus samprata; binarinės objekto/subjekto logikos kvestionavimas bei feminizmo, post-kolonializmo, anti-rasizmo teorijos. Daugiapakopės STEAM ugdymo ekspertų (n=45) apklausos rezultatai atskleidė, kad Lietuvoje sutinkamos keturios STEAM konceptualizacijos: 1) Transhumanistinis STEM+A; 2) Posthumanistinis STEAM; 3) Kapitaloceno STEM+A; 4) Plantacioceno STEM. Disertacijoje teigiama, jog antroji ekspertų suformuluota transdisciplininė, post-normalaus mokslo STEAM konceptualizacija vadintina posthumanistine ir įgalina vystyti ne tik techno-mokslinius, inžinerinius antropoceno sprendinius, bet ir keisti jos fundamentalias prielaidas. Posthumanistinis STEAM kvestionuoja tiek disciplinų ribas, tiek žmogocentrizmą, tiek asimetriškus galios santykius reprodukuojančias sistemas, tame tarpe ir pačius gamtamokslius dalykus.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas prof. dr. Arūnas Poviliūnas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – S 005);
prof. dr. Renata Bilbokaitė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
doc. dr. Mintautas Gutauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – H 001);
prof. dr. Natalija Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. dr. Lina Markauskaitė (Sidnėjaus universitetas, Australija, socialiniai mokslai, edukologija – S 007).