Sveikiname naują daktarą Bin Wang sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Profesijos mokytojų  rengimas ir kompetencijų  ugdymas Kinijoje  įgūdžių sistemos   evoliucijos kontekste  (Edukologija (S 007),  mokslinio  darbo  vadovė – prof. habil. dr. Genutė Gedvilienė, mokslinis konsultantas – prof. dr. Vidmantas Tūtlys).

Su disertacija galima susipažinti: Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.

Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija., Kauno raj.

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją. 

Ši disertacija yra tyrimas apie Kinijos profesinio rengimo mokytojų kompetencijų ugdymą tarptautiniu požiūriu, akcentuojant vidinius ir išorinius profesijos mokytojų profesionalaus tobulėjimo veiksnius. Lyginant dabartinę profesijos mokytojų rengimo ir kompetencijų ugdymo situaciją Kinijoje ir įvairiose pasaulio šalyse disertacijoje analizuojama ir apibendrinama profesijos mokytojų įgyta patirtis, akcentuojami iššūkiai, atliekamos ateities raidos krypčių prognozės, pateikiamos aktualios rekomendacijos. Disertacijoje atlikti kiekybiniai tyrimai koreliuoja su teorinėje dalyje pateiktų tyrimų analize. Vyriausybės ir švietimo įstaigų politika ir finansinė parama, mokyklų ir įmonių bendradarbiavimas, mokymas ir tęstinis mokymas, įmonių įgūdžių ugdymas ir praktikos galimybės, mokytojų profesiniai vardai, mokymo metai, išsilavinimas ir mokytojo ketinimas tobulėti yra svarbūs veiksniai, turintys įtakos profesinio rengimo mokytojų ugdymui ir kompetencijų plėtrai. Atliktoje regresinėje analizėje nustatyta, kad profesijos mokytojų tobulėjimo ketinimai, nacionalinė politika, mokyklų ir įmonių bendradarbiavimas, įgūdžių konkursai yra reikšmingi profesinio rengimo mokytojų kompetencijų formavimuisi ir plėtrai. Žvelgiant į kiekybinių ir kokybinių tyrimų rezultatus, akcentuotina, kad disertacijoje pateiktos tyrimo išvados atitinka literatūroje cituojamą Atribucijos teoriją (Heider, 1958), kuri atskleidžia skirtingų vidinių ir išorinių veiksnių įtaką Kinijos profesijos mokytojų rengimui ir kompetencijų plėtrai. Disertacijoje pateiktas kompleksinis tyrimas parodė, kad vidiniai veiksniai, tokie kaip karjeros motyvacija ir susidomėjimas mokymusi, ir išoriniai veiksniai, tokie kaip mokymosi aplinka ir pagalba mokymuisi, gali skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą. Profesinio rengimo mokytojams labiausiai trūksta darbo orientavimo, profesinių įgūdžių sertifikavimo, naujų technologijų įvaldymo, tarptautinio konteksto suvokimo kompetencijų. Siekiant tobulinti Kinijos profesinio mokymo mokytojų kompetenciją, reikėtų pradėti nuo vidinių ir išorinių veiksnių įgyvendinimo, profesijos mokytojų saviugdos kompetencijos tobulinimo.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė prof. dr. Aušra Rutkienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007).
doc. dr. Nijolė Čiučiulkienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
dr. Estela Daukšienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
doc. dr. Tomas Butvilas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. dr. Erno August Lehtinen (Vytauto Didžiojo universitetas, Turku universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007).