Sveikiname dr. Sandritą Škėrienę  Kauno technologijos universitete sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Universiteto edukacinės aplinkos, įgalinančios studentus ugdytis problemos sprendimo, grįsto vertybėmis, gebėjimus  (vad. prof.habil. dr. Palmira Jucevičienė ) ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), o žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Pasaulyje vykstantys politiniai, ekonominiai, technologiniai, socialiniai, kultūriniai pokyčiai išryškina problemas, kurias sprendžiant būtina remtis vertybėmis. Universitete ypač aktualu ugdyti būsimųjų profesionalų problemų sprendimo, grįsto vertybėmis, gebėjimus – nuo šių sprendimų gali priklausyti konkrečių organizacijų, bendruomenių, atskirų žmonių gyvenimai bei savijauta. Gebėjimų spręsti problemą, akcentuojant vertybes, ugdymas reikalauja aplinkų, kurios skatintų studentų mąstymo kaitą ir palengvintų jų asmeninį augimą bei pokyčius. Taigi dėstytojams būtina kurti edukacines aplinkas, kurios įgalintų studentus išmokti spręsti problemas, jų sprendimus grindžiant vertybiniais pasirinkimais, ir šitaip įgyti vertybėmis grindžiamų problemų sprendimo gebėjimų. Šioje disertacijoje nagrinėjama mokslinė problema: kokios universiteto edukacinės aplinkos įgalina studentus ugdytis problemos sprendimo, grįsto vertybėmis, gebėjimus? Darbo teorinėje dalyje pagrįsti (i) problemos sprendimo, grįsto vertybėmis (PSGV) ir (ii) edukacinių aplinkų sekos, įgalinančios PSGV gebėjimų ugdymąsi, modeliai. Disertacijoje pagrįsta empirinio tyrimo metodologija suteikia galimybę gilintis į universiteto edukacinių aplinkų, įgalinančių studentų PSGV gebėjimų ugdymąsi, įgyvendinimo praktiką. Esminiai šio empirinio tyrimo rezultatai: (i) patvirtina, kad teoriškai pagrįstas edukacinių aplinkų sekos modelis įgalina studentų PSGV gebėjimų ugdymąsi konkrečiame universitetinių studijų modulyje; (ii) leidžia patikslinti PSGV modelį; (iii) nustatyti edukacinių aplinkų elementai, kurie buvo studentų asmeninių mokymosi aplinkų formavimosi šaltinis.

Disertacijos gynimo taryba:

Prof. Dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007) – pirmininkas.
Prof. Dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, socialiniai mokslai, edukologija, S007).
Prof. Dr. Velta Lubkina (Rezeknės technologijų akademija, socialiniai mokslai, edukologija, S007).
Prof. Dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007).
Doc. Dr. Gintarė Tautkevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007).