Sveikiname dr.  Renatą  Kondratavičienę  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Pradinių klasių mokinių kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimai matematikoje ir jų ugdymas(is) naudojant virtualią mokymosi aplinką (Vytauto Didžiojo universitetas,  socialiniai mokslai, edukologija, S 007, vadovė – doc. dr. Viktorija Sičiūnienė), ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto bibliotekose.

Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.

Žemiau pateikiame  trumpą jos anotaciją.

Daktaro disertacijoje pirmą kartą Lietuvoje nagrinėjami IV klasės mokinių kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimai ir jų ugdymas(is) mokantis matematikos naudojant virtualią mokymosi aplinką. Disertacijoje ieškota atsakymų į šiuos probleminius klausimus: kokie yra kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimų komponentai mokantis matematikos IV klasėje? kokios pedagoginės strategijos padeda ugdyti kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimus? kaip įvertinti virtualios mokymosi aplinkos naudojimo poveikį ugdant IV klasės mokinių kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimus mokantis matematikos?
Disertacijoje išskiriamos penkios kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimų kategorijos, leidžiančios įvertinti IV klasės mokinių analizės, sintezės ir išvadų darymo, vertinimo, tyrinėjimo ir idėjų generavimo, klausimų formulavimo ir sprendimo būdų paieškos gebėjimus. Parengtas ir pagrįstas empirinio tyrimo instrumentas kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimams matuoti. Pristatoma autorės sukurta kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimų, virtualios mokymosi aplinkos įrankių ir 5E modelio (angl. Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate) komponentų schema. Pastaroji išbandyta praktiškai kvazieksperimento metu autorės kurtame mokymosi kurse virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle.
Disertacinio tyrimo radiniai leidžia teigti, kad kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimų ugdymo(si) rezultatų galima pasiekti taikant 5E modelio etapus virtualioje mokymosi aplinkoje, sudominant mokinius sprendžiama matematine problema, įtraukiant į tyrinėjimo, matematinių sąvokų aiškinimosi, gilinimosi ir (įsi)vertinimo veiklas.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas- prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007).
doc. dr. Aušra Rutkienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. dr. Romas Prokapas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
doc. dr. Violeta Jegelavičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. dr. Erno Lehtinen (University of Turku, socialiniai mokslai, edukologija S 007).