Sveikiname dr.  Rasą Mikalonytę   sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Integralus žaidimų sumažintame aikštės plote metodologijos poveikis jaunųjų rankininkių rengimui: fizinių ir techninių gebėjimų orientavimas į sportinį meistriškumą ( Vytauto Didžiojo universitetas, Edukologija, (S 007),  mokslinis vadovas – prof. dr. Rūtenis Paulauskas) ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto , Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose.

Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija., Kauno raj.

Žemiau pateikiame  trumpą jos anotaciją.

Žaidimai sumažintame aikštės plote (ŽSAP) – kompleksinė ugdymo metodologija, naudojama žaidėjų tarpusavio sąveikai lavinti, fiziniam ugdymui ir sporto šakos veiksmų mokymui. Žaidimų sporto šakų atletams standartizuoti fizinių krūvių taikymo metodai (kartojimo, intervalinis, pakaitinis ir kt.) ne visuomet padeda išlaikyti bei pagerinti techninį bei taktinį parengtumą. ŽSAP nuo kitų ugdymo metodų skiriasi tuo, jog ugdymo poveikiu yra siekiama manipuliuoti keliais kintamaisiais vienu metu: aikštelės dydžiu, žaidėjų skaičiumi, žaidimo trukme ir/arba taisyklėmis. Šiame darbe naudojamas mišrus tyrimo metodas, kai naudojami ir kiekybinis, ir kokybinis tyrimo metodas. Pasirinktas kvazieksperimentinis tyrimo metodas, kuriuo buvo siekiama parodyti ugdomojo poveikio priežastinius ryšius, manipuliuojant ŽSAP kaip nepriklausomuoju kintamuoju, siekiant sukelti priklausomojo kintamojo – žaidėjų fizinio parengtumo bei rungtynių metu pasireiškiančių fizinių gebėjimų – pokyčius. Atliktas žaidėjų veiksmų kiekio ir intensyvumo tyrimas renkant duomenis apie jaunųjų rankinio žaidėjų veiklą eksperimentinės ŽSAP metu. Kokybiniam tyrimui atlikti buvo pasirinktas pusiau struktūruotas interviu. Siekiant išsamiau atskleisti ir papildyti kiekybinio tyrimo dalies rezultatus apie rankinio žaidėjų rengimą, taikant žaidimus sumažintame aikštės plote, buvo atliktas ir kokybinis tyrimas. Juo buvo siekiama aiškintis, kokios yra jaunųjų rankininkių treniravimosi patirtys, įgyvendinant ŽSAP programą. Apibendrinant gautus disertacinio tyrimo rezultatus, sutinkame, kad mišraus tyrimo modelis leido kryptingai pamatuoti jaunųjų rankininkių fizinį parengtumą, veiklos efektyvumą rungtyniaujant bei atskleisti tarpusavio žaidėjų sąveiką per jų patirtį treniruotėse, žaidžiant žaidimus sumažintame aikštės plote.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas– prof. dr. Sniegina Poteliūnienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007).
doc. dr. Agnė Brandišauskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
doc. dr. Aušra Rutkienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. dr. Asta Šarkauskienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. habil. dr. Antanas Skarbalius (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007).