Sveikiname Oksaną – Mockaitytę Rastenienę sėkminfai apgynus daktaro disertaciją Pradinių klasių mokinių matematinio samprotavimo mokymosi sistema (Edukologija ((S 007) mokslinė vadovė doc. dr. Vaiva Grabauskienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį. 

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto ir nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose

Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.

Žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją. 

Daktaro disertacija „Pradinių klasių mokinių matematinio samprotavimo mokymosi sistema“ papildo, patikslina ir sujungia į visumą iki šiol atliktus tyrimus apie matematinio samprotavimo mokymuisi teigiamą poveikį galinčias turėti matematikos pamokų veiklas.
Teoriniu pagrindu sukonstruota pradinių klasių mokinių matematinio samprotavimo mokymosi sistema apima tarpusavyje sąveikaujančias pagrindimo, supratimo, vertinimo posistemes. Posistemių komponentai yra matematinio samprotavimo mokymosi kokybei esminį poveikį turinčios veiklos: nukreipiantys klausimai; bendradarbiavimas; argumentavimas; matematinio turinio vizualizavimas; matematinių faktų susiejimas; turimų/įgytų mokinių žinių analizė; sprendimų vertinimas/įsivertinimas; samprotavimo kaitos vertinimas.
Sukonstruotos sistemos funkcionavimas empiriškai patikrintas atliekant veiklos tyrimą dalyvaujant (angl. participatory action research). I – II klasės mokinių matematinio samprotavimo mokymasis tyrinėtas nuosekliai (kiekvienoje pamokoje, kiekviename bendrojoje programoje reglamentuotame ugdymo turinyje). Analizuojant duomenis, taikytos dvi mišrių metodų strategijos: trianguliacinė ir žvalgomoji. Nustatyta, kad sistemingas matematinio samprotavimo mokymasis esmingai pakeičia matematinio turinio supratimą.

Disertacijos gynimo taryba: 

Pirmininkas– prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)
prof. Aušra Kazlauskienė (Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)
prof. Romas Prakapas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)
doc. dr. Aušra Rutkienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)
prof. dr. Erno Lehtinen (Turku universitetas, Suomija, socialiniai mokslai, edukologija, S 007).