Sveikiname dr. Irmą Liubertienę  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Edukaciniai veiksniai, kuriantys vaikų gerovę mokykloje: mokytojų balsas  (Edukologija,  S 007, mokslinis vadovas – doc. dr. Sergejus Neifachas) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį. 

Žemiau pateikiame disertacijos anotaciją:

Daktaro disertacijoje “ Eukaciniai veiksniai, kuriantys vaikų gerovę mokykloje: mokytojų balsas“ gilinamasi į vaikų gerovės sampratą ir jos raiškos kontekstų modeliavimą mokykloje. Išanalizuotas gerovės sampratų apibūdinimas ir reikšmių rekonstrukcijos mokslinių prieigų diskurse: gilintasi į gerovės sampratos raidą sveikatos mokslų požiūriu; atskleista gerovės samprata psichologijoje; apibrėžta gerovės samprata ugdymo mokslų perspektyvoje. Taip pat aptarti vaikų gerovės komponentai, lemiantys socialinius edukacinius procesus mokykloje, sumodeliuoti vaikų gerovę kuriančių edukacinių veiksnių mokykloje turinio ir raiškos kontekstai ir sudarytas teorinis-empirinis vaikų gerovės kūrimo modelis mokykloje. Atliktas edukacinių veiksnių ir jų ryšio su vaikų gerove mokykloje tyrimas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų požiūriu (imtis N = 514). Tyrimo objektu pasirinktas ryšys tarp edukacinių veiksnių ir vaikų gerovės elementų. Tyrime naudota vaikų gerovės mokykloje modelio pagal teorinę prieigą sudaryta apklausos anketa, pritaikant tris edukacinius veiksnius matuojančius instrumentus ir vieną vaikų gerovę mokykloje įvertinantį instrumentą (mokytojų apklausa). Anketa buvo sudaryta iš 4 diagnostinių blokų, kurie atskleidžia pedagogų asmeninės gerovės, mokyklos bendruomenės gerovės, vaikų gerovei kurtis aktulių gebėjimų ugdymo ir vaikų gerovės mokytojų akimis konstruktus. Tyrimo metodai: sisteminė mokslinės literatūros analizė, sintezė, interpretavimas ir vertinimas; kiekybinė apklausa ir statistinė duomenų analizė. Tyrimas atskleidžia vaikų gerovės kūrimo(si) mokykloje prognozavimo modelį iš edukacinių veiksnių perspektyvos.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas– prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)
prof. dr. Ona Monkevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)
prof. dr. Romas Prakapas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)
prof. dr. Rita Vaičekauskaitė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)
doc. dr. Aušra Rutkienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007).