Sveikiname dr.  Godą Stonkuvienę Vilniaus universiteto Švietimo akademijoje   sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Vaikų mokymosi mokytis gebėjimo raiška ikimokykliniame ugdyme: pedagogų ir vaikų patirtys (mokslinė vadovė – doc. dr. Erika Masiliauskienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, socialiniai mokslai, edukologija – S 007), ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto bibliotekoje ir VU interneto svetainėje adresu: https://www.vu.lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

Su disertacija galima susipažinti ir adresu: 
https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=DB7160EACFF45A1A4B1A7D82DEBE5E18/STONKUVIENE%20Goda.pdf, o  žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Daktaro disertacijoje mokymosi mokytis gebėjimas vaikystėje konceptualiuoju ir praksiologiniu požiūriais tirtas pirmą kartą Lietuvoje. Išryškintas mokymosi mokytis gebėjimo aktualumas ir būtinybė pradėti jį ugdyti(is) jau ikimokykliniame amžiuje. Atskleisti probleminiai aspektai susiję su mokymosi mokytis bei mokėjimo mokytis sąvokų vartojimu. Darbe teoriškai pagrįstas mokymosi mokytis gebėjimo visuminės sampratos konstruktas, akcentuotas šio gebėjimo dinamiškumas, vystymosi ikimokykliniame ugdyme trajektorija. Remiantis sisteminiu požiūriu aptarti mokymosi mokytis gebėjimo komponentai, jų požymiai, esminės prielaidos. Empirinio tyrimo metu vadovautasi kokybinių tyrimų metodologija ir hermeneutine fenomenologija. Atlikus pedagogų, vaikų patirčių ir ikimokyklinio ugdymo programų analizę atskleista mokymosi mokytis gebėjimo raiška ikimokykliniame ugdyme. Pedagogų patirtys išryškino mokymosi mokytis gebėjimo sampratos problemiškumą. Tai atliepia ir ugdymo programų analizė, kurioje įžvelgiamas nepakankamai akcentuotas dėmesys ir sisteminio požiūrio stoka mokymosi mokytis gebėjimo ugdymui. Pedagogų patirtyse identifikuotos mokymosi mokytis gebėjimo ugdymą(si) paremiančios prielaidos: mokymosi tikslo ir veiklų numatymo skatinimas, mokymosi mokytis gebėjimo ugdymą(si) įprasminančios aplinkos aspektai, vaikų refleksijos ir ugdymo dalyvių vaidmenų raiška. Atskleisti ir mokymosi mokytis gebėjimo ugdymo ikimokyklinėje įstaigoje ribotumai, pedagogų kompetencijos kėlimo poreikis. Vaikų patirtyse įžvelgta jų metakognicijos raiška: savęs, kaip besimokančiojo suvokimas, gebėjimas projektuoti ir reflektuoti savo mokymosi procesą. Išryškėjo vaikų gebėjimas laisvai pasirinkti mokymosi veiklą, priemones, mokytis individualiai ir bendradarbiaujant bei pagalbos poreikis. Disertaciniame darbe pateikiamas sėkmingo vaikų mokymosi mokytis gebėjimo ugdymo(si) modelis, kuris sudaro galimybę tikslingai projektuoti ir organizuoti šio gebėjimo ugdymą(si) ikimokyklinėje įstaigoje.

isertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas- prof. dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007).prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),prof. dr. Velta Lubkina (Rezeknės technologijos akademija, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),doc. dr. Šarūnas Šniras (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),doc. dr. Aušra Žemgulienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007).