XXV Edukacijos forumas „Neoliberalios aukštojo mokslo politikos ironiškieji paradoksai“

2023 m. birželio 20 d. 15.00–17.00 val. vyks Edukacijos forumas „Neoliberalios aukštojo mokslo politikos ironiškieji paradoksai“.

Kviečiame dalyvauti ugdymo ir švietimo tyrėjus, magistrantus, doktorantus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, švietimo ir socialinės politikos formuotojus, mokslinių asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, visus, kuriems aktualūs aukštojo mokslo klausimai.

Apie pranešėją

Dr. Rūta Petkutė yra Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto mokslininkė. Dr. Petkutė 2022 metais Talino universitete apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją “The Instrumentalisation of Academic Lifeworlds, Knowledge, and Education: Lithuanian Academics’ Responses to the European Higher Education Policy of Curriculum Restructuring” (liet. „Akademinio gyvenamojo pasaulio, žinių ir švietimo instrumentalizacija: Lietuvos akademikų požiūris į Europinę aukštojo mokslo studijų programų pertvarkos politiką”).

Disertacijoje siekiama suprasti, kaip Lietuvos universitetų akademikai suvokia ir priima Europos Sąjungos lygmenyje žinių ekonomikos politikos ir Bolonijos proceso rėmuose inicijuotas neoliberalias aukštojo mokslo reformas. Pasitelkiant kokybinę gyvenimo naratyvo tyrimų metodologiją, su antropologiniu atidumu detalei, atveriami Lietuvos akademikų gyvenamieji pasauliai ir aukštojo mokslo kaitos išgyvenimai, jų neatsiejant nuo platesnio socio-istorinio konteksto.

Disertacijoje atskleidžiama egzistuojanti įtampa tarp aukštojo mokslo politikos ir praktikos bei giluminės šios įtampos priežastys. Viena iš atsikartojančių  teminių gijų, išryškėjusių akademikų naratyvuose, yra brėžiama paralelė tarp šiuolaikinės, vadinamosios progresyvios Europos Sąjungos lygmenyje inicijuotos, į rinkos poreikius orientuotos aukštojo mokslo politikos krypties ir ankstesnio sovietinio politinio režimo. Akademikų akyse šie abu politiniai modeliai, nepaisant tam tikrų skirtumų, turi panašų technokratinį požiūrį į aukštąjį mokslą, žinias ir žmogų.  Dr. R. Petkutės daktaro disertacija Talino universitete buvo pripažinta išskirtine disertacija (Cum Laude) socialinių mokslų srityje, o Lietuvoje šiemet buvo nominuota „Geriausių disertacijų, apgintų užsienio mokslo ir studijų institucijose, konkursui“.
Atsispirdama nuo doktorantūros empirinio tyrimo rezultatų, dr. Rūta Petkutė 2022-2023 metais atliko podoktorantūros tyrinėjimus Jeilio universitete Amerikoje. Šiuo metu kartu su britų švietimo sociologu profesoriumi Ivor Goodson  ji rašo knygą „Exchanging Tyrannies: Paradoxes of Neoliberal Politics in a Post-Communist Society“ (liet. „Besikeičiančios tironijos: neoliberalios politikos paradoksai pokomunistinėje visuomenėje”). Tai yra tarpdisciplinis mokslinis darbas, apjungiantis aukštojo mokslo sociologijos, politikos mokslų, politinės antropologijos ir idėjų istorijos disciplinas. Pasitelkiant konceptualią, istorinę ir empirinę analizę, jame toliau gilinamasi į minėtą ironiškąją paralelę tarp neoliberaliojo ir sovietinio politinių režimų, atskleidžiant, jog šie du iš pirmo žvilgsnio ideologiškai vienas kitam prieštaringi politiniai modeliai egzistencinėje ar praktinėje politikos plotmėje skleidžiasi panašiomis neliberaliomis tendencijomis. Darbas turi tarptautinį aktualumą, nes pokomunistinės Lietuvos akademinis kontekstas yra pasitelkiamas minėtam panašumų paradoksui atverti. Knyga nesiekia paneigti Vakarų demokratijų, bet yra kvietimas savirefleksijai ir atvirai intelektualinei diskusijai. Užuot laikydami šiuo metu vakarietiškame, demokratiniame pasaulyje vyraujančias neoliberalias politinių reformų kryptis savaime suprantamu, nekvestionuojamu dalyku,  knygos autoriai kviečia permąstyti  šių reformų silpnybes bei tai, kokios laisvės ir demokratijos formų norėtume siekti ateityje.  Edukacijos forumo pranešime autorė pasidalins savo tarpdisciplininių tyrinėjimų atradimais.

 

Data 2023 m. birželio 20 d.
Laikas 15.00–17.00
Transliacija

Zoom: https://liedm.zoom.us/j/95493425562

Youtube: https://youtube.com/live/WCjMF33bnAI?feature=share

Moderatoriai:   dr. Raimonda Brunevičiūtė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė, profesorė;
dr. Romas Prakapas, Mykolo Romerio universiteto profesorius.
Pranešimas

Neoliberalios aukštojo mokslo politikos ironiškieji paradoksai.
dr.
Rūta Petkutė, Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotoja

 

Diskusijos dalyviai dr.Rimantas Želvys, Vilniaus universiteto profesorius
dr. Jolanta Urbanovič, LR Prezidento patarėja
dr. Ainius Lašas, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas
dr. Liutauras Kraniauskas, Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro vadovas, LMT Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narys
Diskusijos apibendrinimas prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė, prof. dr. Romas Prakapas
Informacija pasiteirauti: [email protected], tel. 8 686 39 529;
[email protected];
[email protected]
XXV Edukacijos forumo mokslinis ir organizacinis komitetas

Vadovė – prof. dr. Liudmila Rupšienė, LETA prezidentė

Nariai:

  1. Ainius Lašas, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas
  2. Romas Prakapas, Mykolo Romerio universiteto profesorius
  3. Raimonda Brunevičiūtė, LETA valdybos narė, profesorė
  4. Rūta Petkutė, Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotoja